Julkaisut

Julkaisut

Vastuullisuus

Sanasto

Biotalous: Biotaloudella tarkoitetaan luonnosta saatavien uusiutuvien materiaalien hyödyntämistä ja niihin liittyvien innovaatioiden ja teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

Ekosysteemipalvelu: Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan ihmisten luonnosta saamia erilaisia aineellisia ja aineettomia palveluja ja hyötyjä, kuten luonnonvaroja ja -prosesseja, luonnon monimuotoisuutta jne.

Erityishakkuu: Metsän monimuotoisuuden säilyttämisen, maisemallisten syiden tai metsän monikäytön takia kohde hakataan eri tavoin kuin harvennus- tai päätehakkuussa. Esimerkiksi paahteisilla harjuilla voidaan poistaa paljon puustoa, jotta saadaan lisää valoa paahdeympäristön lajeille. Puustoa voidaan poistaa myös vähän, jotta säilytetään metsän peitteisyys ja varjoisuus

Erirakenteisuus: Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksessa metsien uudistuminen tapahtuu tekemällä pienaukkoja tai vähentämällä suurten puiden varjostusta yläharvennuksella. Metsässä kasvaa koko ajan eri-ikäisiä puita, eikä metsää hakata kokonaan aukeaksi.

Harvennus- eli kasvatushakkuu: Kasvatushakkuu on metsätalouden toimenpide, jolla parannetaan metsästä saatavaa taloudellista tuottoa. Kasvatushakkuussa poistetaan huonolaatuiset puut tai sellaiset puut, jotka haittaavat metsikön parhaiden puiden kasvua. Kasvamaan jätettävät puut järeytyvät ja näin metsikkö saavuttaa nopeammin päätehakkuuvaiheen.

Kansallispuisto: Kansallispuistot ovat suuria luonnonsuojelualueita. Niiden avulla turvataan luonnon monimuotoisuutta ja tarjotaan ihmisille mahdollisuus liikkua luonnossa.

Leimikko: Metsäala, joka aiotaan käsitellä hakkuutoimenpiteellä.

Monikäyttömetsä: Metsähallituksen metsätalouskäytössä olevat alueet ovat monikäyttömetsiä. Niiden käytössä ja hoidossa turvataan metsien ekosysteemipalvelut, kuten puuntuotanto, virkistyskäyttö, porotalouden ja saamelaiskulttuurin edellytykset sekä metsäluonnon monimuotoisuus.

Päätehakkuu: Uudistuskypsän eli metsätalouden näkökulmasta halutun iän tai järeyden saavuttaneen metsikön hakkuu.

Säästöpuu: Hakkuissa kohteelle pystyyn jätettävä puu. Säästöpuut ovat eri puulajeja ja eri ikäisiä. Ne monipuolistavat metsän rakennetta ja tarjoavat ajan kuluessa ravintoa useille lahopuusta riippuvaisille lajeille.

Uudistusala: Päätehakattu alue, johon perustetaan uusi metsä.