Julkaisut

Julkaisut

Vastuullisuus

Kulttuuriperintö

Metsähallituksen yhtenä tehtävänä on kulttuuriperinnön vaaliminen valtion mailla ja vesillä. Tässä työssä Metsähallitus toteuttaa valtion vuoden 2010 kiinteistöstrategiaa ja vuoden 2014 kulttuuriympäristöstrategiaa.

Hoidossa tuhansia kohteita

Metsähallituksen hoidossa on lähes 400 suojeltua rakennusta ja yli 6000 muinaisjäännöstä. Niiden lisäksi valtion maa- ja vesialueilla vaalitaan tuhansia tärkeitä kulttuuriperintökohteita kansallismaisemista perinneympäristöihin ja rauniolinnoista metsien käytön historiaan liittyviin rakennelmiin. Menneisyys kiinnostaa, sillä Metsähallituksen historiakohteille tehtiin vuonna 2016 yli 830 000 käyntiä.

Metsähallitus turvaa saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytyksiä saamelaisten kotiseutualueella yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Monikäyttömetsissä on lakisääteisesti suojeltujen kohteiden lisäksi tuhansia arvokkaita kulttuuriperintökohteita, jotka Metsähallitus on turvannut omalla päätöksellään. Merialueilla saaristokulttuurin vaaliminen on tärkeä osa Metsähallituksen toimintaa. Esimerkiksi vuonna 2016 kymmenvuotisjuhlia viettäneelle Merenkurkun maailmanperintöalueelle on kehitetty vuosien varrella monipuolisia matkailu- ja retkeilypalveluja yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Kulttuurihistoriallisen kiinteistövarallisuuden vaaliminen tuli Luontopalvelujen lakisääteiseksi tehtäväksi uudessa metsähallituslaissa (234/2016). Sen mukaisesti Luontopalvelut vaalii hallinnassaan olevilla alueilla arvokasta maisemaa, rakennusperintöä ja arkeologisia kohteita niin, että ne välittävät tietoa vastuullisesta ja suunnitelmallisesta omistajuudesta.

Kulttuuriperinnön säilyminen varmistetaan suunnittelulla ja koulutuksilla

Metsähallitus hoitaa suojelualueilla sijaitsevia perinnemaisemia hoito- ja käyttösuunnitelmiensa mukaisesti ympäristöministeriön ohjauksessa sekä rakennuksia ja muinaisjäännösalueita yhteistyössä museoviranomaisten kanssa. Ennen hoitoa ja kunnostusta tehdään kulttuuriperinnön kartoitus.

Talouskäytössä olevissa monikäyttömetsissä huomioidaan myös kulttuuriperinnön säilyminen tuleville sukupolville. Museoviraston ja muiden toimijoiden kanssa on laadittu ohjeistus myös Metsähallituksen ympäristöoppaaseen. Vuoden 2016 ympäristötavoitteiden mukaisesti Metsätalous Oy:n henkilöstölle järjestettiin neljä koulutusta kulttuuriperintökohteiden tunnistamiseksi ja niiden huomioimiseksi metsätalouden toimenpiteissä. Koulutuksiin osallistui noin 80 toimihenkilöä.

Caset:
› Kulttuuriperintö huomioidaan arjen työllä 
› Perinnetalkoissa hoidettiin ympäristöä ja vaalittiin kädentaitoja 
› Lammaspaimenviikot – Suomen paras maisemahanke
› Rauniolinnoja elävöitettiin

Lue lisää:
› Metsähallituksen hoidossa oleva kulttuuriperintö
› Merenkurkun maailmanperintöalue

Kuva: Kari Leo