Julkaisut

Julkaisut

Vastuullisuus

Järvet ja meret

Metsähallituksen hallinnassa on yli kolme miljoonaa hehtaaria vesialueita. Hyödynnämme asiantuntemustamme, jotta niin sisävedet kuin Itämeri voisivat aiempaa paremmin ja tarjoaisivat sekä toimeentuloa että unohtumattomia virkistyselämyksiä.

Sisävesien tilaa parannetaan

Monenlaisen ihmistoiminnan seurauksena osa vesielinympäristöistä on yksipuolistunut ja rehevöitynyt. Metsähallitus parantaa sisävesien tilaa sekä metsätaloustoimien hyvällä ennakkosuunnittelulla että kunnostamalla vesieliöstön elinympäristöjä. Freshabit LIFE IP -hankkeessa Metsähallitus parantaa monien yhteistyökumppaneiden kanssa vesiluonnon monimuotoisuutta.

EU:n Interreg Wambaf -hankkeessa Metsähallitus osallistuu Itämeren maiden metsätalouden vesiensuojelun kehittämiseen. Vuonna 2016 suunniteltiin Vengasojan mallialue Pudasjärvelle. Se otetaan käyttöön vuonna 2017. Vengasojalla tullaan näyttämään ja testaamaan, miten metsätalouden eri toimien, esimerkiksi kunnostusojituksen tai metsänuudistamisen jälkeisen maanmuokkauksen vaikutuksia vesistöön voidaan vähentää esimerkiksi suojavyöhykkeillä.

Osana vuoden 2016 vesiensuojelun ympäristötavoitteita ja Metsähallituksen Itämeri-sitoumusta Metsätalous Oy koulutti toimihenkilöitään valuma-aluetason suunnittelussa. Vesistö saa vetensä valuma-alueeltaan. Kun metsätaloustoimet suunnitellaan koko valuma-alue huomioiden, voidaan ihmistoiminnan vesistölle aiheuttamia ainekuormia hallita parhaiten, ja siten vähentää vesistöön kohdistuvia haittoja. Metsähallituksen monikäyttömetsissä vesistökuormituksen taso oli vuonna 2016 maltillinen, ja suunta on laskeva.

Uusi VELMU-karttapalvelu auttaa meriluonnon monimuotoisuuden vaalimisessa

Metsähallitus on mukana kansallisessa vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden kartoitushankkeessa (VELMU) yhdessä usean muun kumppanin kanssa. Yli kymmenen vuotta kestäneiden kartoitusten tulokset on koottu tammikuussa 2016 avattuun, kaikille avoimeen VELMU -karttapalveluun. Kesällä Metsähallituksen meribiologit jatkoivat kartoituksia Saaristomerellä, Selkämerellä ja Suomenlahdella.

Baltic Sea Action Group (BSAG) -säätiölle antamansa sitoumuksen mukaisesti Metsähallitus luo VELMU-inventointitietojen pohjalta kartat alueista, joita ihminen käyttää paljon ja joissa mahdolliset meriluontoon kohdistuvat paineet ovat siten suurimmat. Kartta-aineiston avulla voidaan merialueiden kestävää käyttöä ja monimuotoisuuden suojelua suunnitella entistä paremmin. Kartat julkaistaan Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuonna 2017.

Suojelu- ja kunnostustoimet auttavat saimaannorppaa ja kaloja

Saimaannorppa on maailman uhanalaisimpia hylkeitä ja erityisesti suojeltava laji. Norppakanta oli 2000-luvun alussa noin 260 yksilöä, mutta suojelutoimien ansiosta se on kasvanut nykyiseen noin 360 yksilöön. Suuri osa poikasista syntyy Metsähallituksen alueilla.

Kalavesien hoidossa Metsähallituksen keskeinen strateginen tavoite on luontaisten ja kotimaisten kala- ja rapukantojen vahvistaminen sekä säilyttäminen. Kaikki keinot tähtäävät siihen, että tulevaisuudessa kalavesillä olisi kalalajeille ja -kannoille yhä paremmat lisääntymisedellytykset, ja kalastajille turvatut kalastusmahdollisuudet. Metsähallitus edisti kalastonhoitoa ja kalastusharrastusta vuonna 2016 käynnistämällä hankkeita, joilla esimerkiksi poistetaan kalojen kulkureiteiltä vaellusesteitä ja kehitetään kestävän kalastuksen mallikohteita.

Caset:
› Freshabit-yhteistyötä vesiluonnon säilyttämiseksi 
› Saimaannorpan suojelutoimet tuottavat tulosta 
› Kalastuskohteiden hoito edistää erämatkailua

Lue lisää:
› Vedenalaisen meriluonnon inventointituloksia VELMU-karttapalvelussa
› Kalavesien hoito

Kuva: Jari Ilmonen