Julkaisut

Julkaisut

Vastuullisuus

Ilmastonmuutoksen hillintä

Arvokas hiilensitoja metsästä tuotteeksi

Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä metsillä on iso merkitys. Yhteyttäessään puut sitovat hiiltä ja siten metsät toimivat hiilinieluina.

Metsähallituksen metsien hiilivarasto on kasvanut merkittävästi viime vuosikymmeninä. Erityisesti puustoon on kertynyt lisää hiiltä. Myös kangasmaiden maaperä on ollut pääsääntöisesti hiilen nielu. Ojitettujen orgaanisten soiden maaperäpäästöt ovat vähentyneet. Puusto on tuottanut enemmän kariketta, joka on toiminut hiilinieluna.

Puu on ekologinen, uusiutuva ja terveellinen materiaali toisin kuin fossiiliset luonnonvarat. Puun hiilensidontakyky säilyy puusta tehdyissä tuotteissa. Mitä kauemmin puutuotetta käytetään, sitä pidempään se toimii hiilimolekyylien varastona.


Uusiutuvan energian käyttöä edistetään

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on hiilensidonnan ohessa tärkeää vähentää kasvihuonepäästöjä. Metsähallituksen tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian tuotantoa valtion alueilla ja siten edistää Sipilän hallitusohjelmassa ja EU:ssa sovittujen energia- ja ilmastotavoitteiden toteutumista.

Metsähallituksen monikäyttömetsien hakkuiden sivutuotteina syntyviä hakkuutähteitä ja jatkojalostukseen kelpaamatonta puuta hyödynnetään uusiutuvana energiana. Metsähallitus on aktiivisesti mukana tuulivoimahankkeiden kehityksessä. Puukuljetuksissa voidaan suurilla jättirekoilla ajaa kerralla suurempia kuormia ja siten vähentää ajokertojen määrää ja polttoaineen kulutusta. Metsähallituksen uudessa pääkonttorissa on jo suunnitteluvaiheessa pyritty edistämään kierrätettävien materiaalien käyttöä. Kolin kansallispuistossa otettiin ensimmäiset askeleet kohti öljylämmityksen korvaavaa maalämpöä.

Caset:
› Jättirekoilla puu kulkee ilmastoystävällisemmin 
› Kohti muovittomampaa toimistoa 
› Maalämmöstä ekologisempaa energiaa luontomatkailuun
› Energiapuuta ja tuulivoimaa

Lue lisää:
› Metsähallituksen hallinnoimien metsien hiilitaseet

Kuva: Jari Salonen