Julkaisut

Julkaisut

Vastuullisuus

Hyvinvointi ja toimeentulo

Valtiolle tuloutetaan lähes kolmasosa liikevaihdosta

Metsähallitus tulouttaa hallituksen esityksen mukaisesti 96 miljoonaa euroa valtiolle. Valtaosa tuloksesta tuli puunmyynnistä. Metsähallituksen tuottama taloudellinen hyvinvointi jakaantuu palkkojen ja palkkioiden, verojen, hankintojen ja osinkojen muodossa yhteiskunnan eri tahoille.

Työtä tuhansille

Suurena maanhaltijana ja työllistäjänä Metsähallitus on vastuullisessa asemassa Pohjois- ja Itä-Suomessa, missä toiminnalla on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia. Vuonna 2016 Metsähallituksessa työskenteli yli 1400 henkilöä. Heistä lähes 90 prosenttia työskenteli muualla kuin pääkaupunkiseudulla.

Metsähallitus hyödyntää myös yksityisten yrittäjien tarjoamia palveluja ja tukee siten yrittäjyyttä erityisesti maaseudulla ja pienillä paikkakunnilla. Metsähallitus ostaa kaikki puunkorjuutyöt, puutavaran kuljetuksen sekä merkittävän osan metsänhoito- ja metsänparannustöistä palveluina alan yrittäjiltä. Vuonna 2016 Metsähallitukselle urakoi yhteensä noin 420 metsäalan yritystä, joiden palveluksessa työskenteli 2000 henkilöä. Suojelu- ja retkeilyalueille suuntautuva matkailu ja virkistyskäyttö työllistivät myös yrittäjiä niin matkailussa kuin kohteiden huollossa.

Virkistyskäyttö tärkeää paikallistaloudelle

Metsähallituksen hoitamat kohteet: kansallispuistot, retkeilyalueet, monikäyttömetsät ja vesialueet palveluineen, tieverkostoineen ja retkeilyrakenteineen tarjoavat loistavat puitteet kalastukseen, metsästykseen ja retkeilyyn. Kansallispuistoihin, retkeilyalueille ja muille virkistyskäytöllisesti merkittäville suojelualueille ja retkeilykohteille tehtiin vuonna 2016 yli 5,7 miljoonaa käyntiä. Kansallispuistojen käyntimäärät kasvoivat seitsemän prosenttia edellisvuodesta, ja kävijöiden lähiseudulle jättämän rahankäytön vaikutus kasvoi 21 prosenttia. Kalastus- ja metsästyslupia myytiin yli 138 000 kappaletta. Virkistyskohteissa kävijöiden ja eräharrastajien kokonaistulo- ja työllisyysvaikutukset olivat yhteensä yli 230 miljoonaa euroa ja 2165 henkilötyövuotta.

Välilliset taloudelliset vaikutukset ovat mittavia. Kävijätutkimusten ja -laskentojen perusteella kansallispuistoissa vuonna 2016 vierailleet henkilöt arvioivat kokemiensa terveysvaikutusten arvoksi yhteensä 281 miljoonaa euroa.

Kiinteistöliiketoiminta edistää maakuntien elinvoimaa

Kiinteistökaupan jalostus, maakauppa, tuulivoiman sekä kivi- ja sora-ainesvarantojen hyödyntäminen ovat metsätalouden ohessa Metsähallituksen ydinliiketoimintaa ja tuottavat osan tuloksesta.

Valtion maiden kaavoitustoiminnalla Metsähallitus tuottaa tontteja monenlaisiin tarkoituksiin, kuten ranta- ja asuintonteiksi sekä matkailukeskuksien loma- ja liiketonteiksi. Näin pyritään erityisesti tukemaan harvaanasuttujen seutujen paikallistaloutta ja elinvoimaisuutta. Metsähallituksen kaavoitustoimintaa ohjaavat valtio-omistajan määrittämät kaavoitusperiaatteet, joissa korostetusti otetaan huomioon luonto-, virkistys-, ja kulttuuriarvot, jokamiehenoikeudet sekä porotalouden ja saamelaiskulttuurin turvaamiseen liittyvät yhteiskunnalliset velvoitteet. Vuonna 2016 käynnistettiin merkittävät kaavoitushankkeet Pohjois-Suomessa sekä Rukan että Saariselän matkailukeskittymien kehittämiseksi.

Valtion kiinteistörakennetta kehitetään valtion maaomaisuuden ja yhteiskunnan tarpeiden mukaan: maata hankitaan lähinnä puolustusvoimien tarpeisiin strategisin perustein sekä metsätaloustarkoituksiin, jolloin ostoja keskitetään lähelle valtionmaakeskittymiä. Myyntikohteina suositaan yhtenäisistä valtionmaista erillään olevia pieniä irrallisia metsäkiinteistöjä sekä peltoalueita ja yhteismetsäosuuksia. Vesialueiden myynti on erittäin harvinaista. Yleensä niitä myydään vain osana metsäkiinteistöjä. Vuonna 2016 myytyjen metsätilojen keskikoko oli vain yhdeksän hehtaaria. Yli sadan hehtaarin tilakauppoja ei tehty.

Caset:
› Kansallispuistojen taloushyöty kasvoi
› Vallisaari yleisösuosikiksi ensimmäisenä kesänä 
› Kalastuskohteiden hoito edistää erämatkailua
› Kaavoitusta matkailun edistämiseksi

Kuva: Juha Nyman/Pudasjärven kaupunki