Julkaisut

Julkaisut

Toimintakertomus

Toiminta tilikaudella 15.4.-31.12. 2016

Talouspoliittinen ministerivaliokunta vahvisti 25.10. maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön valmistelemat Metsähallitusta koskevat omistajapoliittiset linjaukset vuosille 2016-2020.

Linjaukset korostavat Metsähallituksen tehtävää hoitaa hallinnassaan olevaa maa- ja vesiomaisuutta yhtenä kokonaisuutena valtion kiinteistöstrategian mukaan. Alueiden käyttö suunnitellaan luonnonvarasuunnitelmien mukaan tavoitteena mahdollisimman suuri yhteiskunnallinen kokonaishyöty ja kustannustehokkuus. Metsähallituksen yhteisiä prosesseja ja järjestelmiä johdetaan ja kehitetään kustannustehokkaina järjestelminä.

Liiketoiminnan tulostavoite säilyy vaativana. Linjausten mukaan sijoitetun pääoman tuottoprosentti on tarkoitus nostaa 4,6 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tämä vastaa uudella taserakenteella noin 120 miljoonan euron tuloutustavoitetta. Tavoite edellyttää Metsähallituksen liiketoiminnan kannattavuuden parantamista ja kestävien hakkuumahdollisuuksien hyödyntämistä.

Luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttö ovat tärkeä osa Metsähallituksen toimintaa. Liiketoiminnassa yhteiskunnallisten velvoitteiden taso säilytetään korkeana. Tällä hetkellä noin 530 000 hehtaaria Metsähallituksen talousmetsistä on eriasteisten käyttörajoitusten piirissä luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön ja porotalouden tarpeiden vuoksi. Myös Metsähallituksen kiinteistöliiketoiminnassa otetaan huomioon yhteiskunnallinen kokonaishyöty ja luodaan edellytyksiä yritysten liiketoiminnalle.

Julkisten hallintotehtävien yksikkö vastaa Suomen luonnonsuojelualueverkoston hoidosta ja käytöstä Metsähallituksen hallinnassa olevilla valtion alueilla sekä yksityisillä luonnonsuojelualueilla yhteistyössä niiden omistajien ja ELY-keskusten kanssa. Julkisten hallintotehtävien yksikkö vastaa myös metsästys-, kalastus- ja maastoliikenneasioista, valtion kalastonhoitomaksun keräämisestä, tuottaa yhteiskunnallisia luonto- ja retkeilypalveluja sekä hoitaa sille osoitettuja lajisuojelun tehtäviä kaikilla valtion mailla ja vesillä.

Omistajapoliittiset linjaukset pyrkivät parantamaan Luontopalvelujen tuottavuutta, ja lisäämään niiden vaikuttavuutta. Luontotyyppien suojelutasoa parannetaan Luontopalvelujen käytössä olevilla alueilla. Matkailu-, virkistys- ja erätalouskäyttöä kehitetään kysyntälähtöisesti siten, että alueiden hyvinvointivaikutukset kasvavat ja yrittäjille luodaan liiketoimintamahdollisuuksia.

Hallitus vahvisti Metsähallituksen strategian vuosille 2017-2020 omistajapoliittisten linjausten pohjalta.

Strategian keskeiset linjaukset kuvaavat uuden Metsähallituksen tahtotilan: Takaamme valtion maiden parhaan tuoton yli sukupolvien; Lisäämme maakuntien elinvoimaa; Olemme vastuullisen toiminnan suunnannäyttäjä ja pysäytämme monimuotoisuuden vähenemisen valtion mailla; Toimimme yhtenäisesti ja tehokkaasti, hyödynnämme digitalisaation mahdollisuudet.

Tilikauden aikana Metsähallituksen tuottamien palvelujen kysyntää vahvisti yleinen taloustilanne, jossa oli nähtävissä piristymistä vuoden viimeisellä neljänneksellä. Matkailun kasvu ja kiinnostus luonnossa liikkumiseen näkyivät sekä luonto- ja eräpalvelujen kysynnän kasvuna, että kiinteistökehityksessä.

Lakiuudistus ja sen toimeenpano eivät vaikuttaneet Metsähallituksen palvelujen kysyntään ja palvelutarjontaan.

Konsernin liikevaihto oli 246,4 miljoonaa euroa ja tulos oli 55,9 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 13,3 miljoonaa euroa ja niistä kiinteän omaisuuden luovutusvoitot 10, 3 miljoonaa euroa. Julkisiin hallintotehtäviin saatu rahoitus valtion talousarvioista oli 33,8 miljoonaa euroa. Tilikaudella henkilötyövuosikertymä oli 1 027, joista liikelaitoksen osuus oli 497 henkilötyövuotta.

Liikelaitoksen taseeseen sisältyy muun oman pääoman erä, yhteensä 224,8 miljoonaa euroa, joka ei ole julkisten hallintotehtävien käytössä. Tähän tase-erään ei kohdistu tuottovaadetta. Omaisuuserään ei kohdistunut tuottoja tai kuluja tilikauden aikana.