Julkaisut

Julkaisut

Toimintakertomus

Liiketoiminnan kehitys

Konsernin liiketoiminta koostuu tytäryhtiöistä ja liikelaitoksen kiinteistökehitysyksikkö Laatumaan liiketoiminnasta.

Liikevaihto  238,2 milj. €
Liikevoitto 64,4 milj. €
Osuus liikevaihdosta 27 %
Tulos 57,1 milj. €
Tuloutus valtiolle 116,7 milj. €
Sijoitetun pääoman tuotto 2,4 %
Investoinnit liikevaihdosta 5 %
Omavaraisuusaste 97 %
Liiketoiminnan henkilötyövuodet 639

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulos ja tase

Metsähallitus-konsernin liiketoiminnan tulos oli 57,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 238,2 miljoonaa euroa. Se koostui pääasiassa puunmyynnistä ja vuokratuotoista. Metsätaloudesta kertynyt liikevaihto oli 218,5 miljoonaa euroa, loppuosa koostui vuokratuotosta, siemen ja taimimyynnistä sekä maa-ainesten myynnistä. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 16,2 miljoonaa euroa. Tästä omaisuuden myyntituottoa oli 10,3 miljoonaa euroa.

Kuluissa suurin erä oli ulkopuoliset palvelut, yhteensä 106,6 miljoonaa euroa. Se koostui lähinnä metsäpalvelu- ja kuljetusyrityksille maksetuista palveluista. Nämä kulut olivat suoraan yhteydessä hakkuumääriin.

Henkilöstökulut olivat 41,6 miljoonaa euroa, ja niihin sisältyi 9,6 miljoonan euron lisäeläkemaksu. Se maksettiin Metsätalouden yhtiöittämisen yhteydessä henkilökunnan eläkevastuiden siirtyessä valtion järjestelmästä yksityiseen vakuutusyhtiöön. Lisäksi henkilöstömenoihin sisältyi 1,1 miljoonan euron kertaluonteinen erä.

Poistot olivat 2,7 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan käytössä olevasta omaisuudesta on pääosa maa- ja vesialueita, joista ei tehdä poistoja. Tehdyt poistot liittyivät lähinnä rakennuksiin, metsäautoteihin, kiinteistöjen kehittämiseen ja tietojärjestelmiin.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 29,2 miljoonaa euroa. Muihin kuluihin sisältyy 8,5 miljoonan euron kulu liittyen kartellioikeudenkäyntiin. Helsingin käräjäoikeus antoi ratkaisunsa raakapuukartelliasiassa kesäkuussa. Käräjäoikeus hylkäsi Metsähallituksen kannevaatimukset ja tuomitsi Metsähallituksen korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Asian käsittely jatkuu ylemmissä oikeusasteissa.

Joulukuussa hallitus päätti taimiliiketoiminnan uudelleenjärjestelyn käynnistämisestä. Liiketoiminta on ollut tappiollista usean vuoden ajan. Liikelaitos alaskirjasi antamansa pääomalainan arvon varovaisuusperiaatteella. Konsernissa tehtiin 3 miljoonan euron varaus uudelleenjärjestelyyn liittyen.

Liiketoiminnan kustannustehokkuutta on kehitetty määrätietoisesti. Henkilöstökulut ilman kertaluonteisia eriä olivat tilikaudella 31,0 miljoonaa euroa ja 13 prosenttia liikevaihdosta. Muut kulut ilman kertaluonteista oikeudenkäyntiin liittyvää erää olivat 20,7 miljoonaa euroa, ja niiden osuus liikevaihdosta oli 8,6 prosenttia.

Liiketoiminnan taseen loppusumma oli 3 017,0 miljoonaa euroa, josta liikelaitoksen liiketoiminnan osuus oli 2 997,5 miljoonaa euroa. Liiketoiminta vastaanotti tilikauden aikana maa-alueita valtiolta hallinnansiirtoina ja valtionperintöinä yhteensä 1,1 miljoonan euron arvosta.

Liiketoiminnan investoinnit ja kiinteän omaisuuden myynnit

Liiketoiminnan investoinnit olivat yhteensä 6,9 miljoonaa euroa, ja ne katettiin tulorahoituksella. Suurimmat investoinnit liittyivät kiinteistökehitykseen.

Tilikauden alusta lukien metsäautoteiden rakentamismenoja ei enää käsitellä investointeina. Metsätalous Oy:n vastuulla on rakentaa ja ylläpitää toimintaansa tarvitsemat metsäautotiet. Yhtiö rakentaa tiet valtion maalle. Sillä ei ole omistusoikeutta teihin. Teiden rakentamismenot käsitellään muina pitkävaikutteisina menoina, ja ne jaksotetaan 10 vuodelle. Tilikaudella metsäautoteiden rakentamis- ja peruskorjausmenot olivat 5,1 miljoonaa euroa.

Kiinteän omaisuuden myynnistä saatu luovutushinta oli yhteensä 7,7 miljoonaa euroa. Myynneistä kirjattiin 4,5 miljoonaa euroa luovutusvoittoa. Luovutustappioita kertyi 13,8 tuhatta euroa.


Tiedot kiinteän omaisuuden luovutusten lukumäärästä, luovutushinnoista, - voitoista ja - tappioista 15.4-31.12.2016

Liiketoiminta lkm Kirjanpitoarvo Luovutushinta Luovutusvoitot Luovutustappiot
Myynnit, maa- ja vesial. 427 1 156 304,22 5 518 532,18 4 376 054,96 13 827,00
Myynnit, rakennukset 5 13 510,64 134 018,00 120 507,36 0,00
Maankäyttömuutos-jht:lle 94 2 020 890,83 2 020 890,83 0,00 0,00
Muu, maa-al. 7 4 002,56 4 002,56 0,00 0,00
Yhteensä 533 3 194 708,25 7 677 443,57 4 496 562,32 13 827,00


Rahoitus

Uuden lain myötä konsernin liiketoiminnan rahoitusta on mahdollista hoitaa ns. konsernipankkiperiaatteella. Liikelaitos ja yhtiöt voivat lainata toisilleen rahaa markkinaehdoin. Kilpailuneutraliteettisyistä liikelaitos ei voi taata tytäryhtiöidensä lainoja. Nämä takausjärjestelyt purettiin tilikauden alussa.

Liikelaitoksella ja tytäryhtiöillä ei ole pitkäaikaista lainaa. Liikelaitos antoi Fin Forelia Oy:lle 5 miljoonan euron lainan pääomalainaehdoin. Leasing-vastuut olivat tilikauden lopussa 4,6 miljoonaa euroa ja ne liittyivät lähinnä ajoneuvo- ja ICT-kalustoon.

Likviditeetin turvaamiseksi liikelaitoksella on 20 miljoonan euron komittoitu lainasopimus sekä 50 miljoonan euron yritystodistusohjelma. Osalla tytäryhtiöistä on luottolimiittitilit.

Metsähallitus ei harjoita sijoitustoimintaa. Kassaylijäämä sijoitetaan hallituksen hyväksymän rahoitusohjeen mukaan. Liiketoiminnan rahavirta oli 35,9 miljoonaa euroa. Investointeihin käytettiin 6,9 miljoonaa euroa. Omaisuuden myynti 13,9 miljoonalla eurolla vahvisti rahavirtaa.

Tilikauden aikana maksettiin tuloutusta valtiolle 106,7 miljoonaa euroa vuoden 2015 tuloksesta ja 10 miljoonaa euroa tilikaudelta 1.1.-14.4.2016. Rahoituksen rahavirta on 60,0 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Konsernin rahavarat tilikauden alussa olivat 33,4 miljoonaa euroa ja tilikauden lopussa 3,9 miljoonaa euroa. Tilikauden lopussa konsernilla oli lyhytaikaista korollista lainaa 59,9 miljoonaa euroa.

Tuloskehitys liiketoiminnoittain

Liikelaitoksen liiketoiminnan tulos oli 51,0 miljoonaa euroa. Sen suurin tulolähde oli Metsätalous-yhtiön maksama 57 miljoonan euron käyttöoikeuskorvaus valtion metsien käytöstä.

Laatumaa harjoittaa kiinteistökehitysliiketoimintaa. Laatumaa vastaa kiinteistöjen vuokrauksesta, kehittämisestä, myynneistä ja ostoista. Laatumaan tulos oli 21,7 miljoonaa euroa.

Konsernitoiminnot ja yhteiset palvelut ovat osa liiketoiminta emoa. Konsernin yhtiöille ja yksiköille tuottamien palvelujen tuotot olivat yhteensä 10,5 miljoonaa euroa.

Metsähallitus Metsätalous Oy hoitaa valtion monikäyttö- eli talousmetsiä sekä korjaa ja myy puuta. Metsähallituksen metsätaloudessa otetaan entiseen tapaan huomioon yhteiskunnalliset vaikutukset, kuten luonnon monimuotoisuus, virkistyskäyttö, työllisyyden edistäminen sekä saamelaiskulttuurin ja poronhoidon vaatimukset.

Yhtiön liikevaihto oli 219,4 miljoonaa euroa ja tulos oli 3,2 miljoonaa euroa. Yhtiön toiminta käynnistyi tulosmielessä haasteelliseen aikaan, eli juuri kun kevään puuntoimitukset oli tehty ja edessä oli kesän hiljainen myyntikausi metsähoitotöihin liittyvine kuluineen. Tulokseen sisältyy kertaluonteisia yhtiöittämiseen liittyviä eläkekuluja 9,6 miljoonaa euroa sekä 1,2 miljoonaa euroa muita yhtiöittämiseen liittyviä eriä.

Yhtiön tase koostuu lähinnä käyttöpääomaeristä, ja sen loppusumma oli 71,5 miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuusaste oli 75,5 prosenttia. Oman pääoman tuotto oli 6,0 prosenttia.

Metsätalous Oy:n ensimmäinen tilikausi oli 15.4.-31.12. 2016. Yhtiön erillistilinpäätös on tehty tältä kaudelta. Metsähallituksen muut tytäryhtiöt laativat erillistilinpäätöksensä tilikaudelta 1.1.-31.12. 2016. Näiden tytäryhtiöiden tulokset on yhdistelty konsernin tulokseen liikelaitoksen tilikauden mukaan eli kaudelta 15.4.-31.12. 2016.

Siemen Forelia Oy tuottaa ja kauppaa jalostettuja metsäpuiden siemeniä. Lisäksi yhtiö tuottaa siementen karistuspalveluja ja muita siementen käsittelyyn liittyviä palveluja. Yhtiöllä on siemenviljelmiä eri puolella maata ja se on verkottunut toimintansa kehittämiseksi tutkimuslaitosten ja asiakkaidensa kanssa. Yhtiön tulos tilikaudelta 15.4.-31.12. oli 163 tuhatta euroa. Koko vuoden tulos oli 360 tuhatta euroa.

MH-Kivi Oy on Metsähallituksen omistama tytäryhtiö, joka harjoittaa maa-ainesliiketoimintaa. Metsähallitus on myynyt pääosan maa-ainesliiketoiminnastaan vuonna 2013. Kaupan osapuolten välinen riita-asia on käsitelty välimiesoikeudessa helmikuussa 2016. Välimiesoikeus hyväksyi MH-Kiven ja Metsähallituksen vaatimukset. Vastapuoli on nostanut kanteen välimiesoikeuden päätöksen kumoamiseksi. Asian käsittely on kesken. Riita-asian osapuoli, joka on yhtiön suurin asiakas, on hakeutunut yrityssaneeraukseen, ja MH-Kivi Oy kirjasi luottotappioksi kaikki saatavansa tältä. Tämän seurauksena yhtiön tulos kaudelta 15.4.-31.12. 2016 painui tappiolliseksi ja oli 323 tuhatta euroa. Yhtiön koko vuoden tulos oli 288 tuhatta euroa tappiollinen.

Fin Forelia Oy tuottaa metsäpuiden taimia. Yhtiön toiminta on ollut tappiollista viime vuosina. Toimiala on kärsinyt ylituotannosta. Leikatun tuotantomäärän ja biotalouden kasvun ansiosta tulevaisuuden markkinaodotukset ovat valoisammat. Kertomusvuoden aikana yhtiön tuotantokapasiteetin päätetyt leikkaukset toteutuivat ja toiminta keskittyi kolmelle tarhalle. Yhtiön tulos tilikaudelta 15.4.-31.12. oli 895 tuhatta euroa. Yhtiön koko vuoden tulos oli 121 tuhatta euroa tappiollinen.


Tuloskehityksen arviointi ja vertailukelpoinen tulos kalenterivuodelta 2016

15.4.2016 toteutettu uuden Metsähallituslain mukainen rakenne ja siihen liittyvät kertaluonteiset erät sekä poikkeava tilikausi eivät mahdollista suoraan tulosten vertailua edellisiin tilikausiin.

Liikelaitos on laatinut tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-14.4.2016. Vertailukelpoinen tulos 2016 on laadittu yhdistämällä vuoden 2016 kaksi tilikautta ja huomioimalla rakennemuutoksesta johtuvat kulut.


Tuloslaskelma, liiketoiminta

Milj.euroa vuosi 2016 vuosi 2015
LIIKEVAIHTO 332,9 337,2
Liiketoiminnan muut tuotot 26,4 28,5
Ulkopuoliset palvelut 162,5 164,1
Henkilöstökulut 52,7 46,2
Poistot ja arvonalentumiset 3,8 3,9
Liiketoiminnan muut kulut 37,3 32,9
LIIKEVOITTO 103,3 116,2
Liiketulos % 31% 34%
Tuloverot 6,5 8,8
TILIKAUDEN VOITTO 93,7 107,9


Vuoden 2016 tulokseen sisältyy uuden Metsähallituslain mukaisen rakennemuutoksen toteuttamiseen liittyvät kulut konsernissa yhteensä 11,7 miljoonaa euroa, joista henkilöstön lisäeläkekulun osuus oli 9,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2016 tuloksessa on lisäksi kertaluonteisia eriä yhteensä 12,6 miljoonaa euroa. Näihin sisältyy muun muassa vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaus raakapuun myyntiin liittyvässä kartellioikeudenkäynnissä sekä yritysjärjestelyyn liittyvä varaus. Rakennemuutoskuluilla ja kertaluonteisilla erillä oikaistu toiminnallinen liiketulos oli 127,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2015 tuloksessa kertaluonteisten erien tulosta alentava vaikutus oli 5,6 miljoonaa euroa. Kertaluonteisilla erillä oikaistu toiminnallinen tulos vuodelta 2015 oli 121,8 miljoonaa euroa. Toiminnallista liiketulosta tarkasteltaessa tulosparannus vuodesta 2015 vuoteen 2016 oli 4,8 prosenttia.