Julkaisut

Julkaisut

Toimintakertomus

Liiketoiminnalle asetetut tavoitteet

Metsähallituksen liiketoiminnan palvelu- ja muut toimintatavoitteet sekä tulos- ja tuloutustavoite tilikaudelle 15.4-31.12. 2016 ja tavoitteiden toteutuminen.

Eduskunnan asettamat tavoitteet

Eduskunta asetti vuoden 2016 lisätalousarvioesityksen käsittelyn yhteydessä Metsähallituksen liiketoiminnalle seuraavat tavoitteet ajanjaksolle 15.4.-31.12. 2016.

1. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut tavoitteet

Metsähallitus on ottanut huomioon liiketoiminnassaan ja tytäryhtiöitä ohjatessaan Metsähallitusta koskevan lainsäädännön mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet.

Yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioonottamisen vaikutus liiketoiminnan suoraan tulokseen oli 56,1 miljoonaa euroa kalenterivuoden 2016 aikana (55,6 miljoonaa euroa vuonna 2015).

Metsähallitus julkistaa osana tilinpäätöstään seurantaraportin Yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet. Raportissa esitellään tarkemmin näiden vastuiden sisältöä, mittaamista, seurantaa ja saatuja hyötyjä.

2. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten määrä

Toteutuneet investoinnit olivat 6,9 miljoonaa euroa ja alittivat eduskunnan asettaman 20 miljoonan euron enimmäismäärän. Investointisitoumuksia oli yhteensä 5,9 miljoonaa euroa eduskunnan asettamasta 20 miljoonan euron enimmäismäärästä.

3. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Eduskunnan asettama enimmäismäärä lainanotolle oli 80 miljoonaa euroa. Metsähallituksella ei ole pitkäaikaista lainaa. Metsähallituksella on likviditeetin turvaamista varten 20 miljoonan euron komittoitu luottosopimus ja 50 miljoonan euron yritystodistusohjelma. Tilikauden päättyessä Metsähallituksen liiketoiminnalla oli lyhytaikaista korollista velkaa 59,9 miljoonaa euroa.

4. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallituksella oli toimintaansa varten konsernin ulkopuolisille annettuja vakuuksia 0,7 miljoonan euron arvosta. Eduskunnan myöntämä valtuus oli 2,5 miljoonaa euroa.

Maa- ja metsätalousministeriön asettamat tavoitteet ja niiden toteutuminen

Edellä esitettyjen tavoitteiden lisäksi maa- ja metsätalousministeriö on asettanut Metsähallituksen liiketoiminnalle ajanjaksolle 15.4.-31.12.2016 seuraavat palvelu- ja muut tavoitteet.

Tavoitteet perustuivat Metsähallitusta koskeviin omistajapoliittisiin linjauksiin, jotka oli vahvistettu 31.1.2012.

1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Etelä-Suomen luonnonvarasuunnittelu käynnistettiin kesällä 2016. Luonnonvarasuunnittelu on valtion omistamien maa- ja vesialueiden pitkän aikavälin kestävän käytön suunnittelua. Siinä luodaan yhdessä sidosryhmien kanssa Etelä-Suomen valtion maiden ja vesien käyttöä ohjaava ja uusia mahdollisuuksia hyödyntävä suunnitelma vuosiksi 2017-2022. Tavoitteena on, että erilaisia käyttötarpeita yhteen sovittamalla luonnonvarasuunnittelulla saavutetaan yhteiskunnalle mahdollisimman hyvä kokonaishyöty. Suunnitelma valmistuu keväällä 2017.

Valtio maiden monikäyttöratkaisu suojelee ja lisää luonnon monimuotoisuutta myös suojelualueiden ulkopuolella, monikäyttömetsissä. Metsähallituksen monikäyttömetsissä monimuotoisuutta turvaa noin 80 000 luontokohdetta ja noin 40 000 uhanalaisten lajien esiintymää. Luontokohteiden huomioon ottaminen ja niiden ominaispiirteiden säilyttäminen on onnistunut erinomaisesti kaikissa seuratuissa työlajeissa. Uudistusalojen luontokohteiden pinta-alasta 98,6 prosentilla kohteen ominaispiirteet olivat säilyneet.

Säästöpuilla on tärkeä merkitys monille lahopuusta riippuvaisille eliölajeille. Uudistushakkuin käsitellylle hehtaarille jätettiin Metsähallituksen ympäristöoppaan tavoitteiden mukaisia säästöpuita keskimäärin 11,7 kappaletta. Tulos täyttää Metsähallituksen tavoitetason 10 kpl/ha.

Metsäsertifioinnin vaatimusten mukaisia säästöpuita jätettiin 21 kpl/ha eli selvästi enemmän kuin sertifioinnin vaatimat 10 kpl/ha.

Erityishakkuiden osuus uudistushakkuuluonteisista hakkuista vuonna 2016 oli 12,7 prosenttia. Erityishakkuiden määrää voi pitää metsien virkistyskäytön kannalta tarkoituksenmukaisena. Metsähallitus tekee tiivistä yhteistyötä porotalouden kanssa. Kaikki hakkuu-, maanmuokkaus -ja tienrakennussuunnitelmat sekä matkailureittisopimukset on lähetetty paliskuntiin, tarvittaessa niistä on neuvoteltu ja muutoksia tehty. Säännölliset yhteistyöneuvottelut on pidetty sekä Paliskuntain yhdistyksen että paliskuntien kanssa. Saadun palautteen mukaan yhteistyö paliskuntien ja Metsähallituksen välillä on toiminut sovitusti.

Metsähallituksen toiminta saamelaisten kotiseutualueella on ollut luonnonvarasuunnitelman mukaista. Metsähallituksen, Saamelaiskäräjien, kolttien kyläkokouksen ja saamelaisalueen paliskuntien välistä sopimusta yhteistyömenettelyistä ja poronhoidon huomioonottamisesta on noudatettu. Juutuan-Tuulispään virkistysmetsään on laadittu erityisaluesuunnitelmaa yhteistyössä paikallisten alueen käyttäjien sekä saamelaiskäräjien asettaman Akwé: Kon -työryhmän kanssa. Suunnitelma valmistuu vuoden 2017 aikana.

Metsähallituksen yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottaminen alensi laskennallisesti liikevoittoa arviolta 56,1 miljoonaa euroa (55,6 miljoonaa euroa vuonna 2015).

Luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden ja saamelaiskulttuurin huomioon ottamiseksi metsätaloutta rajoitettiin 524 000 (15,0 %) tuottovaateen alaisella metsämaa-hehtaarilla (2015: 528 000 ha ja 15,1 %). Kokonaan talouskäytön ulkopuolella oli 285 000 hehtaaria (8,2 %) ja rajoitetun käytön piirissä oli 239 000 hehtaaria (6,8 %). Nämä tekijät alensivat laskennallisesti Metsähallituksen liikevoittoa 50,7 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi muut porotalouteen ja saamelaiskulttuuriin liittyvät tekijät, työllisyyden edistäminen ja suunnittelukustannusten lisäys alensivat liikevoittoa yhteensä 5,5 miljoonaa euroa.

2. Liiketoiminnan tulos ja tuloutustavoite tilikaudelle 15.4.-31.12.2016

Metsähallituksen liiketoiminnan tulos oli 57,1 miljoonaa euroa. Tulos jäi asetetusta tavoitteesta, joka oli 63,7 miljoonaa euroa. Liikelaitoksen liiketoiminnan tulos oli 51,0 miljoonaa euroa.

Sijoitetun pääoman tuotto liikelaitoksen peruspääomalle oli 2,4 prosenttia. Asetettu tunnusluku oli 3,5 prosenttia ja se alittui. Tämä tunnusluku ei ole vertailukelpoinen aiemmin 12 kuukauden tilikaudelta esitettyjen tunnuslukujen kanssa.

Ministeriö asetti 86 miljoonan euron tuloutustavoitteen kauden tuloksesta ja kertyneistä voittovaroista maksettavaksi vuoden 2017 aikana. Lopullisen päätöksen tuloutuksesta tekee eduskunta tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Liiketoiminnan kertyneet voittovarat liikelaitoksen taseessa olivat tilikauden lopussa 89,0 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli 51,0 miljoonaa euroa. Voittovarat mahdollistavat asetetun tuloutuksen maksamisen.

Pitkän aikavälin tavoitteeksi ministeriö on asettanut liiketoimintojen kannattavuuden parantamisen. Metsätalous Oy ja Siemen Forelia Oy tekivät voitollisen tuloksen tilikaudella. Fin Forelian ja MH-Kivi Oy:n toiminnalliset tulokset olivat positiivisia, mutta Fin Forelian saneeraus ja MH-Kiven pitkäaikaiset riita-asiat veivät kokonaistuloksen tappiolle. Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2016 12 kuukauden vertailukelpoinen kannattavuus säilyi vuoden 2015 tasolla.