Julkaisut

Julkaisut

Toimintakertomus

Metsähallituksen henkilöstö

Henkilötyövuodet

Liiketoiminta, htv 15.4.-31.12. 2016
Laatumaa 33,0
Konsernitoiminnot 31,7
Yhteiset palvelut 43,5

Metsätalous Oy 470,5
Fin Forelia Oy 49,6
MH Kivi Oy 1,4
Siemen Forelia Oy 8,9
Yhteensä 638,6


Luontopalvelut 388,5


Konserni yhteensä 1 027,0


Kertomuskaudella konsernissa tehtiin yhteensä 1 027 henkilötyövuotta. Tilikauden alussa liikelaitoksen metsätalous-yksikön henkilöstö siirtyi kokonaan uuden yhtiön palvelukseen. Metsätalous Oy onkin konsernin suurin työllistäjä. Tilikaudella sen henkilötyövuosikertymä oli 470,5 henkilötyövuotta. Tästä toimihenkilöiden osuus oli 208,2 ja työntekijöiden 262,3 henkilötyövuotta.

Liikelaitoksen liiketoiminnassa tehtiin yhteensä 108,2 henkilötyövuotta ja liikelaitoksen luontopalveluissa 388,5 henkilötyövuotta. Liikelaitoksen henkilötyövuosimäärä oli yhteensä 496,7. Konsernin maksamat palkat ja palkkiot olivat yhteensä 42,3 miljoonaa euroa. Tästä emo liikelaitoksen osuus oli 22,5 miljoonaa euroa. Konsernilla ei ole työntekijöitä ulkomailla.

Metsähallituksen koko henkilökunta on ollut tulospalkkiojärjestelmässä vuodesta 2008 alkaen. Tulospalkkion kriteerit liittyvät taloudellisen tuloksen sekä toiminnan laatuun ja vaikuttavuuteen liittyviin tavoitteisiin. Palkkion enimmäismäärä on 8 prosenttia palkkasummasta. Kertomusvuodelta ei kertynyt maksettavaa tulospalkkioita.

Metsähallitus toteutti syksyllä henkilöstötutkimuksen. Hyvinä asioina todettiin, että naisten ja miesten kohtelu koetaan tasa-arvoisena, työturvallisuudesta huolehditaan kiitettävästi ja lähiesimiestyötä arvostetaan. Henkilöstön innostus ja energisyys vaikuttavat koko organisaation suorituskykyyn, ja tätä viretasoa tutkittiin tunnemittarin avulla. Asteikolla 1-5 Metsähallituksen viretila on 3,86 eli hyvä. Vire syntyy tehtävien vastuualueiden selkeydestä, arvostuksen kokemisesta työyhteisöissä, vaikutusmahdollisuuksista työssä sekä uuden oppimisesta. Työhyvinvointia uhkaaviksi tekijöiksi henkilöstö mainitsi lisääntyvän kiireen ja tunteen työajan riittämättömyydestä.

Joulukuussa käynnistyi uuden strategian jalkauttaminen ja uuden Metsähallituksen arvojen määrittäminen osallistamalla henkilöstö uudistamistyöhön.

Hallinto ja johto

Metsähallitukselle 26.3.2015 nimitetty hallitus toimi uuden Metsähallituksen hallituksena 15.4.-30.5.2016 välisenä aikana. Hallituksen puheenjohtajana toimi Arto Tiitinen ja varapuheenjohtajana Kai Kaatra. Hallituksen jäseninä olivat Anne Ilola, Janne Seurujärvi, Tuija Soanjärvi ja Helena Säteri sekä henkilöstöstä valittuna Pertti Itkonen.

26.5.2016 valtioneuvosto nimitti Metsähallitukselle ensimmäisen hallituksen uuden lainsäädännön mukaisesti ajalle 1.6.2016-31.3.2019.

Hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin Timo Laitinen. Varapuheenjohtajaksi nimitettiin Kai Kaatra ja jäseniksi Johanna Ikäheimo, Simo Rundgren, Tuija Soanjärvi, Liisa Tyrväinen, Helena Säteri sekä henkilöstöstä valittuna Pertti Itkonen.

Liikelaitoksen tilintarkastajana on KHT-yhteisö KPMG vastuullisena tarkastajana Jorma Nurkkala KHT, JHT ja Leif-Erik Forsberg KHT, JHT.

Metsähallituksen pääjohtajana toimi Esa Härmälä 31.8.asti. Pentti Hyttinen nimitettiin pääjohtajaksi 1.9. alkaen.

Metsähallituksen johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Jussi Kumpula Metsätalous Oy, liiketoimintajohtaja Tuomas Hallenberg, luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen 31.8 asti ja 1.9 alkaen Timo Tanninen, erätalousjohtaja Jukka Bisi, talousjohtaja Kirsti Lehtovaara, viestintäjohtaja Juha Mäkinen, lakiasianjohtaja Susanna Oikarinen sekä henkilöstö- ja kehitysjohtaja Tapio Pouta.

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot olivat kaudella yhteensä 347 515 euroa.