Julkaisut

Julkaisut

Toimintakertomus

Metsähallituksen hallinointi- ja ohjausjärjestelmä

Metsähallitus julkaisee verkkosivuillaan Metsähallituksen hallituksen hyväksymän kuvauksen noudattamastaan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä. Kuvauksessa esitetään muun muassa Metsähallituksen oikeudellinen asema, konsernin perusrakenne, omistajaohjaus, julkisten hallintotehtävien ohjaus, hallitus, toimitusjohtaja, johtoryhmä, palkitseminen, sisäinen valvonta, tilintarkastus ja ulkopuolinen tarkastustoiminta sekä tiedottaminen.

Vastuullisuus

Metsähallitus laatii erillisen yhteiskuntavastuukertomuksen osana vuosikertomusta.

Riskienhallinta ja merkittävimmät riskit

Metsähallituksen riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, lakisääteisten tehtävien täyttäminen ja toiminnan jatkuvuus. Metsähallituksen suhtautuminen riskinottoon on maltillinen. Riskien merkittävyyttä arvioidaan tapahtuman todennäköisyyden ja vaikutuksen yhdistelmänä. Riskit jaotellaan strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin. Riskejä hallitaan määritetyn riskienhallintaprosessin avulla. Riskienhallintaprosessin lähtökohta on asetettujen tavoitteiden ja oman aseman arviointi. Riskit liittyvät olemassa oleviin tavoitteisiin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Metsähallituksen hallitus hyväksyy riskienhallintapolitiikan ja arvioi muutostarpeet vuosittain. Hallitus saa vuosittain tilannekatsauksen Metsähallituksen riskeistä ja niiden hallinnasta. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta riskienhallinnan valvonnassa. Toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu riskienhallinnasta. Riskejä hallitaan siellä, missä ne syntyvät. Tulosyksiköiden ja tytäryhtiöiden johtajat vastaavat yksikkönsä/yhtiönsä riskienhallinnasta. Talousjohtaja vastaa riskienhallintaprosessista ja riskienhallinnan ohjauksesta. Metsähallituksen riskienhallintapäällikkö vastaa riskienhallinnan koordinoinnista, kehittämisestä, ohjeistuksesta ja raportointimalleista sekä organisaation riskienhallinnan tukemisesta.

Metsähallituksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisiä riskejä ovat puun ja kiinteistöjen hintojen sekä menekin kehitys, metsätalouskäytössä olevien maa-alueiden määrän ja laadun säilyminen asetettavien tavoitteiden edellyttämällä tasolla sekä Luontopalvelujen tehtävien ja rahoituksen tasapaino. Tuulivoimahankkeiden lupamenettelyjen vaatima aika voi hidastaa hankkeiden etenemistä. Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen tuloksellisuus sekä maineen säilyminen hyvänä vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen. Metsähallituksen toiminnan arvostus, sekä virkistys- ja suojelutyön että metsätalouden osalta, vaikuttaa myös toimintaedellytyksiin. Operatiiviseen toimintaan mahdollisesti vaikuttavia riskejä ovat lisäksi luonnonolosuhteet ja tietojärjestelmien toimintaan liittyvät epävarmuudet. Käynnissä olevien kehityshankkeiden onnistuminen vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen.

Metsähallitus hallinnoi noin kolmasosaa Suomen pinta-alasta. Metsähallitus ylläpitää tietoa pilaantuneisiin maihin liittyvistä riskeistään. Lainsäädännön mukaan riskit on luokiteltu ensisijaisiin ja toissijaisiin vastuisiin. Metsähallituksella on pääosin toissijainen vastuu. Pilaantuneita maita koskeva selvitys päivitetään säännöllisesti. Tuorein selvitys tehtiin vuoden 2016 aikana.