Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Tilintarkastajan raportti yleisluonteisesta tarkastuksesta

Valtioneuvostolle

Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien pro forma tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016. Pro forma tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Pro forma tilinpäätökseen on laskettu yhteen tilikausien 1.1.–14.4.2016 ja 15.4.–31.12.2016 tuloslaskelmat ja taseessa on esitetty tilikauden tuloksena yhdistettynä edellä mainittujen tilikausien tulos.

Hallituksen ja luontopalvelujohtajan vastuu pro forma tilinpäätöksestä

Hallitus ja luontopalvelujohtaja vastaavat pro forma tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomusta laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja luontopalvelujohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Meidän velvollisuutenamme on esittää johtopäätös tilinpäätöksestä. Olemme suorittaneet yleisluonteisen tarkastuksen kansainvälisen yleisluonteista tarkastusta koskevan standardin ISRE 2400 (uudistettu) Mennyttä aikaa koskevan tilinpäätöksen yleisluonteisen tarkastuksen toimeksiannot mukaisesti. ISRE 2400:n (uudistettu) mukaan meidän on tehtävä johtopäätös siitä, onko tietoomme tullut mitään, mikä antaisi meille syyn uskoa, ettei tilinpäätöstä kokonaisuutena tarkasteltuna ole kaikilta olennaisilta osiltaan laadittu Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita.

ISRE 2400:n (uudistettu) mukainen tilinpäätöksen yleisluonteinen tarkastus on rajoitetun varmuuden antava toimeksianto. Tilintarkastajan suorittamat toimenpiteet koostuvat pääasiassa tiedusteluista, jotka osoitetaan toimivalle johdolle ja muille yhteisössä toimiville sen mukaan kuin on asianmukaista, sekä analyyttisista toimenpiteistä, ja hän arvioi hankittua evidenssiä.

Yleisluonteisessa tarkastuksessa suoritettavat toimenpiteet ovat huomattavasti suppeampia kuin tilintarkastusstandardien mukaisessa tilintarkastuksessa suoritettavat toimenpiteet. Näin ollen emme anna tilinpäätöksestä tilintarkastuslausuntoa.

Johtopäätös

Yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella tietoomme ei ole tullut mitään, mikä antaisi meille syyn uskoa, ettei tilinpäätös anna Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeita ja riittäviä tietoja Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.


Helsinki 6. maaliskuuta 2017

   

Jorma Nurkkala
KHT, JHT

Leif-Erik Forsberg
KHT, JHT