Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Tuloslaskelma
Liitetieto Metsähallituskonserni 15.4.-31.12.2016 Metsähallitus 15.4.-31.12.2016


LIIKEVAIHTO 1.1 246 378 020,00 77 287 869,66
Valmiiden ja keskener.tuotteiden varaston muutos
261 649,04 0,00
Liiketoiminnan muut tuotot 1.2 13 276 355,64 18 058 998,26
Materiaalit ja palvelutAineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
9 023 323,81 3 044 609,53


Varastojen muutos
3 354 557,86 68 004,44

Ulkopuoliset palvelut
110 363 900,24 4 244 506,06
Materiaalit ja palvelut yhteensä
122 741 781,91 7 357 120,03
Henkilöstökulut


Palkat ja palkkiot
42 355 337,11 22 476 041,68
HenkilösivukulutEläkekulut
17 081 192,51 3 962 573,92

Muut henkilösivukulut
1 951 969,64 827 007,12
Henkilöstökulut yhteensä
61 388 499,26 27 265 622,72
Poistot ja arvonalentumiset


Suunnitelman mukaiset poistot 1.4 4 433 074,52 3 061 937,66
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä
4 433 074,52 3 061 937,66
Liiketoiminnan muut kulut
42 259 201,28 33 047 849,62
LIIKEVOITTO
29 093 467,71 24 614 337,89
Rahoitustuotot ja -kulut


Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
36 155,96 35 931,96
Muut korko- ja rahoitustuotot
32 943,40 27 060,20
Korkokulut ja muut rahoituskulut
128 745,40 89 423,88
Arvonal. pys.vast.sijoituksista
3 000 000,00 5 000 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 1.6 -3 059 646,04 -5 026 431,72


VOITTO ENNEN VALTION TALOUSARVIOSTA MUUHUN


TOIMINTAAN SAATUA RAHOITUSTA
26 033 821,67 19 587 906,17
Valtion talousarviosta muuhun toimintaan saatu rahoitus 1.3 33 846 270,34 33 846 270,34


VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
59 880 092,01 53 434 176,51
Tuloverot
4 163 559,08 3 344 660,50
Vähemmistön osuus
160 501,13 0,00
TILIKAUDEN VOITTO
55 877 034,06 50 089 516,01