Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Muut liitetiedot

TASE, euroa, yhteenlaskettu 14.4.2016 ja 31.12.2016Metsähallituskonserni 31.12.2016 31.12.2015
VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet


Aineettomat oikeudet 1 251 563,67 841 134,50

Muut aineettomat hyödykkeet 4 801 612,72 404 003,03
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 6 053 176,39 1 245 137,53
Aineelliset hyödykkeet


Maa- ja vesialueet 3 821 779 249,02 3 710 294 077,02

Tiet 28 866 068,26 26 366 696,50

Rakennukset ja rakennelmat 48 334 414,90 51 784 728,49

Koneet ja kalusto 3 151 118,22 3 718 879,58

Muut aineelliset hyödykkeet 687 521,07 754 078,55

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 15 911 045,84 16 049 751,23
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 3 918 729 417,31 3 808 968 211,37
Sijoitukset


Osuudet saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöissä 0,00 0,00

Muut osakkeet ja osuudet 2 086 307,30 2 452 278,53

Muut saamiset 24 100,00 24 100,00
Sijoitukset yhteensä 2 110 407,30 2 476 378,53
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 926 893 001,00 3 812 689 727,43
VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus


Valmiit tuotteet 19 831 585,48 20 534 204,82

Keskeneräiset tuotteet 1 003 044,03 1 592 427,83
Vaihto-omaisuus yhteensä 20 834 629,51 22 126 632,65
Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset


Muut saamiset 2 205 015,72 75 015,72

Siirtosaamiset

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

Lyhytaikaiset saamiset


Myyntisaamiset 45 254 291,19 36 917 204,80

Muut saamiset 1 586 915,24 947 638,37

Siirtosaamiset 2 562 729,00 2 628 485,14
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 49 403 935,43 40 493 328,31
Rahoitusarvopaperit 0 0,00
Rahat ja pankkisaamiset 11 950 580,12 26 273 445,07
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. 84 394 160,78 88 968 421,75
VASTAAVAA YHTEENSÄ 4 011 287 161,78 3 901 658 149,18
MUUT LIITETIEDOT

TASE, euroa, yhteenlaskettu 14.4.2016 ja 31.12.2016


Metsähallituskonserni 31.12.2016 31.12.2015
VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 2 601 514 970,45 2 509 674 701,59
Muu oma pääoma 224 811 974,00 0,00
Julkisten hallintotehtävirn muu oma pääoma 977 009 010,43 1 197 874 890,09
Edellisten tilikausien voitto 460 201,83 461 570,29
Tilikauden voitto 92 513 787,06 106 034 046,65
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 896 309 943,77 3 814 045 208,62
VÄHEMMISTÖOSUUS 5 671 807,92 5 776 175,67
PAKOLLISET VARAUKSET

Muut pakolliset varaukset 3 915 410,50 778 675,00
VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma


Lainat rahoituslaitoksilta 2 039 934,70 7 202 553,49

Muut velat 821 100,00 907 682,60
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 2 861 034,70 8 110 236,09
Lyhytaikainen vieras pääoma


Lainat rahoituslaitoksilta 59 989 320,43 15 112 198,51

Saadut ennakot 4 557 262,82 11 590 213,67

Ostovelat 11 855 729,85 10 956 411,77

Muut velat ( sis.koroll) 7 484 278,38 15 368 078,39

Siirtovelat 18 606 961,43 19 889 873,34

Laskennallinen verovelka 35 411,98 31 078,12
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 102 528 964,89 72 947 853,80
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 105 389 999,59 81 058 089,89
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 4 011 287 161,78 3 901 658 149,18