Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Milj. euroa


Liikevaihto toimialoittain Liitetieto 1.1 Metsähallituskonserni 15.4.-31.12.2016 Metsähallitus 15.4.-31.12.2016

Metsätalousliiketoiminta
218,2 56,7

Kiinteistökehitys
10,2 10,5

Maa-aineskauppa
2,1 0,0

Siemen- ja taimituotanto
7,2 0,0

Muut
8,6 10,1
Yhteensä
246,3 77,3

Liiketoiminnan muut tuotot 1.2


Pysyvien vastaavien myyntivoitot
10,8 10,6

Muut tuotot
2,5 7,5
Yhteensä
13,3 18,1

Valtion talousarviosta saatu rahoitus 1.3


Valtion talousarviossa muuhun toimintaa osoitettu rahoitus tilikaudella suoriteperusteisena tuottoeränä
33,8 33,8

Erän jakautumisesta talousarvion pääluokkiin ja hallinnonaloihin kerrotaan tarkemminJulkisten hallintotehtävien erillisessä tilinpäätöksessäSuunnitelman mukaiset poistot 1.4


Aineettomat hyödykkeet
1,0 0,4

Substanssipoistot
0,0 0,0

Tiet
0,9 0,9

Rakennukset ja rakennelmat
2,0 1,6

Koneet ja kalusto, muut aineell.
0,5 0,1
Yhteensä
4,4 3,1

Suunnitelman mukaiset poistoajat:Aineettomat oikeudet, muut pitkävaik. menot

4-5 vuotta

Sora-alueet

substanssipoisto

Tiet

pääosin 25 vuotta

Kalarakenteet

pääosin 10 vuotta

Uittorakenteet

25 vuotta

Rakennukset
20-40 vuotta, Haltia 90 vuotta

Rakennelmat

4-10 vuotta

Koneet ja kalusto
4-8 vuotta, Haltia 15 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet: asfaltointi, kasvatusalustat

15-20 vuotta

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeittäin taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Poistojen kirjaus aloitetaan hyödykkeen käyttöönotosta.
Muut korko- ja rahoitustuotot 1.6 Metsähallituskonserni 15.4.-31.12.2016 Metsähallitus 15.4.-31.12.2016

Osinkotuotot ulkopuolisilta
0,0 0,0

Korkotuotot
0,0 0,0
Yhteensä
0,1 0,1

Korkokulut ja muut rahoituskulutKorkokulut
0,1 0,1

Arvonalennus tytäryhtiön pääomalainasta
0,0 5,0

Varaus tytäryhtiön liiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn
3,0 0,0
Yhteensä
3,1 5,1

Rahoitustuotot ja - kulut yhteensä
-3,1 -5,0