Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 2016

Vuoden 2016 tilinpäätös on laadittu Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) sekä valtioneuvoston asetuksen (1368/2016) mukaisesti.

Liikelaitoksen ja konsernin tilinpäätös käsittää kauden 15.4.-31.12.2016. Vanha liikelaitos lakkasi olemasta 14.4.2016 ja uuden lain mukainen Metsähallitus liikelaitos aloitti toimintansa 15.4.2016.

Rahoitus valtion talousarviosta julkisille hallintotehtäville

Liikelaitoksen tuloslaskelmassa on esitetty valtion talousarvion kautta saatu rahoitus suoriteperusteisena tuottoeränä, siten että se vastaa tilikaudelle kirjattuja kuluja, pl. poistot, kulujen oikaisuja sekä kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenoa. Tilikauden aikana keskeneräisiin rakennuksiin ja muuhun käyttöomaisuuteen saatu rahoitus on kirjattu hankintamenon vähennykseksi. Julkisten hallintotehtävien liitetiedoissa esitetään laskelma valtion talousarviosta saadusta rahoituksesta.

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet

PYSYVÄT VASTAAVAT
Valtioneuvoston päätöksellä (27.10.2016) uuden lain mukaisen Metsähallituksen liiketoiminnan hallintaan siirrettiin 15.4.2016 valtion maa- ja vesiomaisuus käyvästä arvosta. Liiketoiminnan muu omaisuus ja julkisten hallintotehtävien hallinnassa oleva omaisuus siirrettiin kirjanpitoarvosta. Samalla korotettiin liiketoiminnan peruspääomaa ja julkisten hallintotehtävien aikaisemman tilikauden tappiot ja 2016 alkuvuoden tappio siirrettiin rasittamaan Julkisten hallintotehtävien muuta omaa pääomaa.

Luontaistalousalueet ja pääosa yleisistä vesialueista siirrettiin kirjanpidossa erilliseksi muun oman pääoman eräksi.

Tämän jälkeen liiketoiminnan hallintaan ja liiketoiminnan hallinnasta ilman vastiketta siirretty omaisuus on arvostettu siirron yhteydessä käypään arvoon. Kun liikelaitos on saanut liiketoiminnan omaisuussiirrosta päätöksen ja tilintarkastajan lausunnon, omaisuus kirjataan taseen omaisuustilille tai sieltä pois. Kirjauksen vastaeränä on taseen Muissa veloissa oleva Oman pääoman korjaus -tili, josta siirto peruspääomaan tai peruspääomasta tehdään sen jälkeen, kun ministeriö on tarvittaessa antanut päätöksensä peruspääoman muutoksesta.

Julkisten hallintotehtävien hallintaan tai hallinnasta ilman vastiketta siirretty omaisuus on arvostettu siirron yhteydessä luovuttajan kirjanpitoarvoon. Omaisuuden siirto kirjataan saadun siirtopäätöksen perusteella taseen omaisuustilille tai sieltä pois. Vastaeränä on julkisten hallintotehtävien Muu oma pääoma.

Poistokelpoiset muut pysyvät vastaavat on merkitty hankintamenon määräisinä, joista on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella. Uudelleenarvotetuista soravaroista on tehty käytön mukaiset substanssipoistot.

Liikelaitos on tehnyt tilikaudella yhteensä 5,0 miljoonan euron suuruisen alaskirjauksen tytäryhtiölle annetusta pääomalainasta perustuen yhtiön tuloskehitysnäkymiin.

Konserni on kirjannut yhteensä 3,0 miljoonan euron suuruinen kulun ja pakollisen varauksen liittyen taimiliiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn.


VAIHTUVIEN VASTAAVIEN ARVOSTUS
Vaihto-omaisuus
Tilikauden päättyessä jäljellä olevan vaihto-omaisuuden välitön hankintameno on aktivoitu. Vaihto-omaisuuden todennäköisen hankintamenon tai luovutushinnan ollessa tilikauden hankintamenoa pienempi on erotus kirjattu kuluksi.

Rahoitusomaisuus
Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Vertailukelpoisuus edelliseen vuoteen

Uuden lain mukaiset Metsähallitus ja Metsähallituskonserni aloittivat toimintansa 15.4.2016.

Konsernin ja liikelaitoksen tilikauden 15.4.-31.12. tuloslaskelmalla ja taseella liitetietoineen ja rahoituslaskelmalla ei ole edellisen vuoden vastaavia vertailutietoja.

Metsähallitus- ja Liiketoimintakonsernin sekä Julkisten hallintotehtävien koko vuoden tulos ja tase on esitetty vertailuvuosineen liiketietoina. Liikelaitoksen ja Liiketoiminnan koko vuoden tulosta ei ole esitetty organisaation muuttumisen takia.

Julkisten hallintotehtävien osalta on laadittu erillinen proforma-tilinpäätös ja toimintakertomus kalenterivuodesta 2016.

OIKAISUT TULOKSEEN, TASEESEEN JA EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOIHIN
Tilikaudella ei ole tehty oikaisuja edellisen vuoden tulokseen, taseeseen eikä edellisen tilikauden tietoihin.


ORGANISAATION RAKENNEMUUTOKSET
Kaudella on yhtiöitetty metsätalousliiketoiminta 100-prosenttisesti omistettuun tytäryhtiöön.

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 2016

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki vuoden lopulla omistetut konserniyritykset. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on esitetty konserniliikearvona, joka on poistettu 5 vuodessa.

Tytäryhtiöiden tulokset ovat mukana konsernitilinpäätöksessä 15.4.-31.12.2016 väliseltä ajanjaksolta.

Konsernin sisäiset liiketapahtumat sekä sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu.

Vähemmistölle kuuluvat osuudet on erotettu omasta pääomasta ja tilikauden tuloksesta ja esitetty omina erinään konsernin tuloslaskelmassa ja taseessa.