Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Muut liitetiedot


1.23

Vastuusitoumukset milj. euroa
MH-Konserni 2016 Metsähallitus 2016
Leasingvastuuttilikaudella maksetut
1,1 1,0

seuraavana vuonna maksettavat
2,6 2,4

myöhemmin maksettavat
2,3 2,2
Vuokraoikeuskiinnitykset
0,9 0,0
Pankkitakausvastuut
2,3 0,7
Muut pankkivastuut
1,5 1,0
Käteispantit, takuutalletukset
0,8 0,0
Takaus tytäryhtiön sitoumuksista, limiittien määrä
0,0 0,0
Investointisitoumukset
5,9 5,9

Leasingsopimuksissa on lunastusehto jäännösarvon saavuttaessa sovitun tason.
Sopimukset on irtisanottavissa 3 kk irtisanomisajalla.


Konsernilla on myös ilman lunastusehtoja olevia, pääsääntöisesti viiden vuoden sopimuksia.

Konsernin kiinteistöinvestointeihin liittyy arvonlisäveron tarkistusvastuu 10 vuoden aikana alkaen vuodesta 2013.


Vastuu pilaantuneiden maiden kunnostamisessaMetsähallituksen hallinnoimilla alueilla pilaantuneeseen maa-alueeseen liittyvä vastuu on ensijaisesti sillä, joka on

vastannut pilaavasta toiminnasta. Alueen haltijana Metsähallitus voi joutua vastaamaan pilaantumisen

kunnostuskustannuksista, jos ensijainen vastuutaho ei siihen kykene.

LähipiiriliiketoimetJulkiset hallintotehtävät saa valtion talousarvion kautta rahoitusta toimintaansa. Erä näkyy liikelaitoksen ja konsernin

tuloslaskelmassa suoriteperusteiena tuottoeränä, josta kerrotaan tarkemmin erillisessä tilinpäätöksessä.

Valtiolle on maksettu voitontuloutusta vuodelta 2015 ja kaudelta 1.1.-14.4.2016.1.24

Henkilöstön lukumäärä kaudella, henkilötyövuosia
MH-Konserni 2016 Metsähallitus 2016
Työntekijät
309 0
Toimihenkilöt
718 497
Yhteensä
1 027 4971.25

Laskennalliset verosaamiset ja -velat kalenterivuonna
MH-Konserni 2016
Laskennallinen verosaaminenhyllypoistoista
0,6

tytäryhtiöden tappioista
4,1

pakollisista varauksista
0,2
Yhteensä
4,91.26

Tilintarkastajien palkkiot kaudella, teur
MH-Konserni 2016 Metsähallitus 2016
KPMG Audittilintarkastus, tilikausi
45,9 28,1

tilintarkastus, ed.tilikausi
12,7 0,0

veroneuvonta
0,0 0,0

muut palvelut
276,6 264,3
Yhteensä
335,2 292,4