Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Tase LT, euroa

    Liitetieto Liiketoimintakonserni 31.12.2016 Liiketoiminta
31.12.2016
         
VASTAAVAA      
         
PYSYVÄT VASTAAVAT 2.6    
Aineettomat hyödykkeet      
  Aineettomat oikeudet   896 453,72 660 423,73
  Muut aineettomat hyödykkeet   4 755 665,13 227 782,72
Aineettomat hyödykkeet yhteensä   5 652 118,85 888 206,45
         
Aineelliset hyödykkeet      
  Maa- ja vesialueet   2 879 439 721,33 2 877 886 257,76
  Tiet   28 654 335,40 28 649 918,71
  Rakennukset ja rakennelmat   13 600 603,19 11 429 271,43
  Koneet ja kalusto   1 313 500,48 0,00
  Muut aineelliset hyödykkeet   387 081,48 10 599,04
  Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat   15 879 003,92 11 842 734,78
Aineelliset hyödykkeet yhteensä   2 939 274 245,80 2 929 818 781,72
         
Sijoitukset      
  Osuudet saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöissä 2.7 0,00 59 625 635,81
  Muut osakkeet ja osuudet 2.9 1 348 602,62 1 752 698,49
  Muut saamiset 2.10 22 300,00 0,00
Sijoitukset yhteensä   1 370 902,62 61 378 334,30
         
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ   2 946 297 267,27 2 992 085 322,47
         
VAIHTUVAT VASTAAVAT      
Vaihto-omaisuus      
  Valmiit tuotteet   18 055 277,38 0,00
  Keskeneräiset tuotteet   1 003 044,03 0,00
Vaihto-omaisuus yhteensä   19 058 321,41 0,00
         
Saamiset      
Pitkäaikaiset saamiset      
  Muut saamiset   2 205 015,72 24 000,00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä   2 205 015,72 24 000,00
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä      
  Myyntisaamiset   43 539 077,40 518 897,83
  Saamiset julkisilta hall.tehtäviltä 2.11 182 333,23 67 651,67
  Saamiset saman liikelaitoksen tytäryhtiöiltä 2.12 0,00 271 094,86
  Saamiset osakkuusyhtiöiltä      
  Muut saamiset 2.13 1 568 599,45 1 345 038,77
  Siirtosaamiset 2.14 192 491,26 93 588,16
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä   45 482 501,34 2 296 271,29
         
Rahat ja pankkisaamiset   3 932 025,14 3 080 711,44
         
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ   70 677 863,61 5 400 982,73
         
VASTAAVAA YHTEENSÄ   3 016 975 130,88 2 997 486 305,20
         
         
         

TASE, LIIKETOIMINTA, euroa

    Liitetieto Liiketoimintakonserni 31.12.2016 Liiketoiminta
31.12.2016
         
VASTATTAVAA      
         
OMA PÄÄOMA      
  Peruspääoma   2 601 514 970,45 2 601 514 970,45
  Muu oma pääoma   224 811 974,00 224 811 974,00
  Edellisten tilikausien voitto   37 048 440,42 38 001 920,52
  Tilikauden voitto   57 136 973,25 51 000 011,48
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2.15 2 920 512 358,12 2 915 328 876,45
         
VÄHEMMISTÖOSUUS   0,00 0,00
         
PAKOLLISET VARAUKSET      
  Muut pakolliset varaukset 2.16 3 915 410,50 0,00
         
VIERAS PÄÄOMA      
Pitkäaikainen      
  Lainat rahoituslaitoksilta 2.17 2 039 934,70 0,00
  Muut velat (sis.koroll)   815 600,00 815 350,00
Lyhytaikainen 2.18    
  Lainat rahoituslaitoksilta   59 989 320,43 59 989 320,43
  Saadut ennakot   452 045,47 312 292,50
  Ostovelat   9 866 408,09 2 335 929,08
  Velat julkisille hall.tehtäville 2.19 340 611,94 245 753,25
  Velat saman liikelaitoskonsernin      
  tytäryhtiöille 2.20 1 509,08 10 983 108,11
  Muut velat (sis.koroll.) 2.21 6 789 939,08 4 377 720,90
  Siirtovelat 2.22 12 216 581,49 3 097 954,48
  Laskennallinen verovelka   35 411,98 0,00
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ   92 547 362,26 82 157 428,75
         
VASTATTAVAA YHTEENSÄ   3 016 975 130,88 2 997 486 305,20