Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Muut liitetiedot, liiketoiminta

TASE, LIIKETOIMINTA, euroa, yhteenlaskettu 14.4.2016 ja 31.12.2016Liiketoimintakonserni 2016 2015
VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 896 453,72 329 329,55
Muut aineettomat hyödykkeet 4 755 665,13 372 066,52
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 5 652 118,85 701 396,07
Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 2 879 439 721,33 2 558 953 264,69
Tiet 28 654 335,40 26 107 687,46
Rakennukset ja rakennelmat 13 600 603,19 14 763 665,98
Koneet ja kalusto 1 313 500,48 1 490 606,91
Muut aineelliset hyödykkeet 387 081,48 426 468,48
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 15 879 003,92 16 018 716,77
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 2 939 274 245,80 2 617 760 410,29
Sijoitukset

Osuudet saman liikelaitoskonsernin

tytäryhtiöissä 0,00 0,00
Muut osakkeet ja osuudet 1 348 602,62 1 714 573,85
Muut saamiset 22 300,00 22 300,00
Sijoitukset yhteensä 1 370 902,62 1 736 873,85
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 946 297 267,27 2 620 198 680,21
VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Valmiit tuotteet 18 055 277,38 18 588 436,40
Keskeneräiset tuotteet 1 003 044,03 1 592 427,83
Vaihto-omaisuus yhteensä 19 058 321,41 20 180 864,23
Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset


Muut saamiset 2 205 015,72 75 015,72
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 2 205 015,72 75 015,72
Lyhytaikaiset saamiset


Myyntisaamiset 43 539 077,40 35 713 173,85

Saamiset julkisilta hall.tehtäviltä 182 333,23 2 046 892,63

Muut saamiset 1 568 599,45 792 805,45

Siirtosaamiset 192 491,26 194 262,56
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 45 482 501,34 38 747 134,49
Rahoitusarvopaperit 0,00 0,00
Rahat ja pankkisaamiset 3 932 025,14 11 865 114,92
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 70 677 863,61 70 868 129,36
VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 016 975 130,88 2 691 066 809,57
MUUT LIITETIEDOT, LIIKETOIMINTA

TASE, LIIKETOIMINTA, euroa, yhteenlaskettu 14.4.2016 ja 31.12.2016Liiketoimintakonserni


2016 2015
VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 2 601 514 970,45 2 509 674 701,59
Muu oma pääoma 224 811 974,00 0,00
Edellisten tilikausien voitto 500 453,42 9 205 152,86
Tilikauden voitto 93 684 960,25 107 864 337,87
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 920 512 358,12 2 626 744 192,32
VÄHEMMISTÖOSUUS 0,00 0,00
PAKOLLISET VARAUKSET

Muut pakolliset varaukset 3 915 410,50 778 675,00
VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 2 039 934,70 7 202 553,49
Muut velat (sis.koroll) 815 600,00 902 932,60
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 2 855 534,70 8 105 486,09
Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 59 989 320,43 15 112 198,51
Saadut ennakot 452 045,47 2 105 269,66
Ostovelat 9 866 408,09 9 459 935,01
Velat julkisille hall.tehtäville 340 611,94 948 775,17
Velat saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöille 1 509,08 919,49
Muut velat (sis.koroll.) 6 789 939,08 14 463 229,28
Siirtovelat 12 216 581,49 13 317 050,92
Laskennallinen verovelka 35 411,98 31 078,12
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 89 691 827,56 55 438 456,16
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 92 547 362,26 63 543 942,25
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 016 975 130,88 2 691 066 809,57