Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot LT, euroa

Liikevaihto toimialoittain 2.1 Liiketoimintakonserni 15.4.-31.12.2016 Liiketoiminta 15.4.-31.12.2016

Metsätalousliiketoiminta
218 472 593,48 56 671 572,64

Kiinteistökehitys
10 222 604,59 10 473 679,49

Maa-aineskauppa
2 050 487,55 0,00

Siemen- ja taimituotanto
7 211 349,94 0,00

Muut
289 410,98 1 301 823,58
Yhteensä
238 246 446,54 68 447 075,71

josta liikevaihto julkisille hallintotehtäville
292 855,44 224 834,05
ja sen tytäryhtiölle
5 972,00 5 972,00
ja muille tytäryhtiöille
0,00 57 935 060,14

Liiketoiminnan muut tuotot 2.2


Pysyvien vastaavien myyntivoitot
10 350 559,20 10 119 827,00

Tuotot palveluista Julk.hallintotehtäville
5 269 969,87 5 167 813,00

Tuotot palveluista tytäryhtiöille
994,00 5 363 777,61

Muut tuotot
623 609,38 269 216,24
Yhteensä
16 245 132,45 20 920 633,85

Suunnitelman mukaiset poistot 2.3


Aineettomat hyödykkeet
909 382,59 263 098,47

Substanssipoistot
45 134,03 20 363,12

Tiet
891 238,72 890 888,96

Rakennukset ja rakennelmat
734 711,77 591 271,48

Koneet ja kalusto, muut aineell.hyöd.
155 375,55 0,00
Yhteensä
2 735 842,66 1 765 622,03

Suunnitelman mukaiset poistoajat:Aineettomat oikeudet, muut pitkävaik. menot

4-5 vuotta

Sora-alueet

substanssipoisto

Tiet

pääosin 25 vuotta

Kalarakenteet

pääosin 10 vuotta

Uittorakenteet

25 vuotta

Rakennukset

20-40 vuotta

Rakennelmat

4-10 vuotta

Koneet ja kalusto

4-8 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet: asfaltointi, kasvatusalustat

15-20 vuotta
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeittäin. Poistojen kirjaus aloitetaan hyödykkeen käyttöönotosta.

Muut korko- ja rahoitustuotot 2.5 Liiketoimintakonserni 15.4.-31.12.2016 Liiketoiminta15.4.-31.12.2016
Osinkotuotot ulkopuolisilta
36 127,96 35 903,96
Osinkotulot tytäryhtiöiltä
0,00 0,00
Osinkotuotot osakkuusyhtiöiltä
0,00 0,00
Korkotuotot
30 729,52 24 865,07
Yhteensä
66 857,48 60 769,03

Korkokulut ja muut rahoituskulut, euroa


Korkokulut
122 078,90 83 555,28
Korkokulut tytäryhtiöille
0,00 0,00
Arvonalennus osakkuusyritysosakkeista
0,00 0,00
Arvonalennus tytäryhtiöosakkeista
0,00 0,00
Arvonalennus tytäryhtiön pääomalainasta
0,00 5 000 000,00
Varaus tytäryhtiön liiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn
3 000 000,00 0,00
Yhteensä
3 122 078,90 5 083 555,28

Rahoitustuotot ja - kulut yhteensä
-3 055 221,42 -5 022 786,25