Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Tasetta koskevat liitetiedot LTLiitetietoPysyvät vastaavat, milj. euroa 2.6Liiketoimintakonserni
Aineett. hyödykk. Maa- ja vesialueet Tiet, maa- ja vesirak. Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto, muut aineell. Keskener. Hankkeet Osakkeet ja osuudet, muut saam. Yhteensä
Hankintameno 14.4.
5,2 2 568,6 94,1 47,4 20,6 13,6 2,7 2 754,6
Arvonalennus 14.4.
0,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -5,0
Lisäykset
5,3 322,9 1,4 0,2 0,0 2,3 0,0 332,1
Vähennykset
0,0 3,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,3 3,9
Arvonalennus
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hankintameno 31.12.
10,5 2 884,3 95,5 47,2 20,7 15,9 1,4 3 077,7Kert.poistot ja arvonal. 14.4.
4,0 4,8 65,9 33,1 18,8 0,0 0,0 128,9
Väh.ja siirt.kert.poistot
0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2
Tilikauden poisto
0,9 0,0 0,9 0,7 0,2 0,0 0,0 2,7
Kertyneet poistot 31.12.
4,9 4,8 66,8 33,6 19,0 0,0 0,0 131,5Kirjanpitoarvo 14.4.
1,3 2 559,8 28,2 14,3 1,8 13,6 1,7 2 620,6
Kirjanpitoarvo 31.12.
5,7 2 879,4 28,7 13,6 1,7 15,9 1,4 2 946,3Tuotannon koneet ja laitteet
1,7

Kirjanpitoarvo 31.12.
Liiketoiminta
Aineett. hyödykk. Maa- ja vesialueet Tiet, maa- ja vesirak. Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto, muut aineell. Keskener. Hankkeet Osakkeet ja osuudet Yhteensä
Hankintameno 14.4.
4,3 2 561,8 94,6 38,6 9,7 13,5 40,7 2 763,3
Arvonalennus 14.4.
0,0 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,7 -31,4
Lisäykset
0,0 322,8 1,4 0,2 0,0 0,0 50,6 375,1
Vähennykset
0,0 3,2 0,0 0,4 0,0 1,7 0,3 5,6
Arvonalennus
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hankintameno 31.12.
4,3 2 879,7 95,9 38,5 9,7 11,8 61,4 3 101,3Kert.poistot ja arvonal. 14.4.
3,1 1,8 66,4 26,6 9,7 0,0 0,0 107,6
Väh.ja siirt.kert.poistot
0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2
Tilikauden poisto
0,3 0,0 0,9 0,6 0,0 0,0 0,0 1,8
Kertyneet poistot 31.12.
3,4 1,8 67,3 27,0 9,7 0,0 0,0 109,2Kirjanpitoarvo 14.4.
1,1 2 558,3 28,2 12,0 0,0 13,5 11,1 2 624,2
Kirjanpitoarvo 31.12.
0,9 2 877,9 28,6 11,4 0,0 11,8 61,4 2 992,1Tuotannon koneet ja laitteet, kirjanpitoarvo 31.12.
0,0


 

Tytäryhtiöosakkeet Liitetieto 2.7 Omistusosuus % Kirjanpitoarvo emoyhtiössä eur

Metsähallitus

Fin Forelia Oy, Kuopio
100 1 000 000,00


Metsähallitus Metsätalous Oy, Rovaniemi
100 50 649 635,81


MH-Kivi Oy, Oulu
100 5 500 000,00


Siemen Forelia Oy, Jyväskylä
100 2 476 000,00

Yhteensä

59 625 635,81
Omistusyhteysyritysosakkeet 2.8
Metsähallitus

Oy Estar Studios LTD, Rovaniemi
19,98 0,00
Osakkeet ja osuudet, kirjanpitoarvo, euroa 2.9
Liiketoimintakonserni 2016 2015 Liiketoiminta 2016

Tytäryhtiöosakkeet

0,00 0,00 59 625 635,81

Osakkuusyhtiöosakkeet

0,00 967 879,12 0,00

Omistusyhteysyritysosakkeet

0,00 0,00 0,00

Muut osakkeet ja osuudet

716 835,48 755 987,68 1 120 931,35

Yhteismetsäosuudet

631 767,14 913 997,27 631 767,14
Yhteensä

1 348 602,62 2 637 864,07 61 378 334,30Sijoitukset, muut saamiset, euroa 2.10Liittymismaksusaamiset

22 300,00 22 300,00 0,00

Saamiset julkisilta hallintotehtäviltä, euroa 2.11
Myyntisaamiset

155 660,13 740 650,18 42 501,67

Siirtosaamiset

26 673,10 632,00 25 150,00
Yhteensä

182 333,23 741 282,18 67 651,67Saamiset tytäryhtiöiltä, euroa 2.12
Myyntisaamiset

0,00 4 788,05 165 019,79

Muut saamiset

0,00 0,00 0,00

Siirtosaamiset

0,00 0,00 106 075,07
Yhteensä

0,00 4 788,05 271 094,86

Muut saamiset, lyhytaikaiset, euroa 2.13
Muut ennakot, menoennakot

17 948,46 52 908,47 7 290,71

Arvonlisäverosaamiset

212 902,93 95 604,94 0,00

Verosaamiset

1 337 748,06 0,00 1 337 748,06

Muut saamiset

0,00 0,00 0,00
Yhteensä

1 568 599,45 148 513,41 1 345 038,77

 Liitetieto

Ulkoiset siirtosaamiset lyhytaikaiset, euroa 2.14 Liiketoimintakonserni 2016 Liiketoiminta 2016

Korkosaamiset
0,00 0,00

Verosaamiset
0,00 0,00

Muut menoennakot / ostolaskut
145 629,75 93 588,16

Muut tulojäämät
46 861,51 0,00
Yhteensä
192 491,26 93 588,16

Oma pääoma, euroa 2.15

Peruspääoma 14.4.
2 509 674 701,59 2 509 674 701,59

hallinnansiirrot
-168 070,20 -168 070,20

valtionperinnöt
0,00 0,00

maankäyttömuutokset
1 512 561,17 1 512 561,17

muut
90 495 777,89 90 495 777,89
Peruspääoma 31.12.
2 601 514 970,45 2 601 514 970,45
Muu oma pääoma 1.1
0,00 0,00

Lisäys
224 811 974,00 224 811 974,00
Muu oma päoma 31.12
224 811 974,00 224 811 974,00
Edellisten tilikausien voitto 1.1.
117 069 490,73 117 102 658,91
Tulos kaudelta 1.1-14.4.2016
36 547 986,70 37 468 298,62
Voiton tuloutus valtiolle
-116 569 037,01 -116 569 037,01
Edellisten tilikausien voitto 31.12.
37 048 440,42 38 001 920,52
Tilikauden voitto
57 136 973,25 51 000 011,48
Oma pääoma yhteensä 31.12.
2 920 512 358,12 2 915 328 876,45


Pakolliset varaukset, euroa 2.16


Muut pakolliset varaukset, euroa
915 410,50 0,00
Varaus tytäryhtiön liiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn
3 000 000,00 0,00
Yhteensä
3 915 410,50 0,00
6 291 065,75
Yli 5 vuoden kuluttua erääntyvien pitkäaikaisten lainojen yhteismäärä, eur 2.17 Liiketoimintakonserni 2016
Yhteensä
2 039 934,70

Valtiolle suorittamatta olevan velan määrä,euroaVelka valtiolle, enn.pidätysvelka, sosiaaliturvamaksuvelka, VaEL, TyEL 2.18 783 461,62 294 505,94

Velat julkisille hallintotehtäville, euroa 2.19


Ostovelat
29 988,22 14 717,11

Siirtovelat
310 623,72 231 036,14
Yhteensä
340 611,94 245 753,25

Velat tytäryhtiöille, euroa 2.20


Ostovelat
0,00 180 418,04

Muut velat
0,00 0,00

Siirtovelat
1509,08 713 037,36

Konsernitilivelat
0,00 10 089 652,71
Yhteensä
1 509,08 10 983 108,11

Ulkoiset muut velat, euroa 2.21


ALV-velka
4 564 525,91 2 880 026,73

Ennakonpid.- , sos.turva- ja muut lakisäät. henkilöstökuluvelat, liittyen palkanmaksuun
669 128,62 206 573,42

Oman pääoman korjaukset
1 277 308,55 1 277 308,55

Muut
278 976,00 13 812,20
Yhteensä
6 789 939,08 4 377 720,90

Ulkoiset siirtovelat, euroa 2.22


Lakisäät. jaksotetut henkilöstökulut
114 333,00 87 932,52

Lomapalkkavelka sos.kuluineen
7 781 425,34 1 915 489,99

Verojaksotus
814 564,72 0,00

Muut
3 506 258,43 1 094 531,97
Yhteensä
12 216 581,49 3 097 954,48