Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Muut liitetiedot LT, milj. euroa

Vastuusitoumukset 2.23 Liiketoiminta-konserni 2016 2015 Liiketoiminta 2016

Leasingvastuut


tilikaudella maksetut
0,6 1,7 0,5 1,6


seuraavana vuonna maksettavat
2,6 2,6 2,4 2,6


myöhemmin maksettavat
2,3 3,8 2,2 3,8

Vuokraoikeuskiinnitykset
0,9 0,9 0,0 0,0

Pankkitakausvastuut
2,3 2,6 0,7 0,4

Muut pankkivastuut
1,5 0,4 1,0 0,4

Käteispantit, takuutalletukset
0,0 0,1 0,0 0,0

Takaus tytäryhtiön sitoumuksista, limiittien määrä
0,0 0,0 0,0 3,5

Investointisitoumukset
5,9 4,2 5,9 4,2
Liiketoiminnan leasingsopimuksissa on lunastusehto jäännösarvon saavuttaessa sovitun tason.
Sopimukset on irtisanottavissa 3 kk irtisanomisajalla.
Konsernilla on myös ilman lunastusehtoja olevia, pääsääntöisesti viiden vuoden sopimuksia.
Vastuu pilaantuneiden maiden kunnostamisestaMetsähallituksen hallinnoimilla alueilla pilaantuneeseen maa-alueeseen liittyvä vastuu on ensijaisesti sillä, joka on vastannut pilaavasta toiminnasta.

Alueen halitijana Metsähallitus voi joutua vastaamaan pilaantumisen kunnostuskustannuksista, jos ensijainen vastuutaho ei siihen kykene.
Lähipiiriliiketoimet

Valtiolle on maksettu voitontuloutusta vuodelta 2015 ja kaudelta 1.1.-14.4.2016.

 

Laskennalliset verosaamiset ja -velat kalenterivuonna 2.24 Liiketoiminta-konserni 2016 2015


Laskennallinen verosaaminen


hyllypoistoista
0,6 0,7tytäryhtiöiden tappioista
3,8 2,4pakollisista varauksista
0,2 0,3

Yhteensä
4,5 3,4

Omarahoitteiset investoinnit 2.25 Liiketoiminta-konserni 2016 2016 Liiketoiminta 2016 2016
Inv.suunn. Tot.15.4-31.12 Inv.suunn. Tot.15.4-31.12

Maa-, vesi-, ja sora-alueet
6,7 2,6 6,7 2,6

Tiet, tonttien jalostustyöt
4,3 0,2 4,3 0,2

Kalusto (koneet ja laitteet), tuulivoimahankkeet
5,6 3,1 5,6 3,1

Rakennukset ja rakennelmat
0,2 0,2 0,2 0,2

Muut
2,5 1,9 2,2 0,8
Yhteensä
19,2 8,0 18,9 6,9