Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Tuloslaskelma JHT, euroa
Julkiset hallintotehtävät 15.4.-31.12.2016
LIIKEVAIHTO 9 072 228,56
Liiketoiminnan muut tuotot 2 321 603,22
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 2 677 179,20

Varastojen muutos 68 004,44
Ulkopuoliset palvelut 4 164 232,63
Materiaalit ja palvelut yhteensä 6 909 416,27
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 16 356 390,54

Henkilösivukulut


Eläkekulut 2 821 734,31


Muut henkilösivukulut 609 880,18
Henkilöstökulut yhteensä 19 788 005,03
Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot 1 296 315,63
Liiketoiminnan muut kulut 18 153 215,19
LIIKETULOS -34 753 120,34
Rahoitustuotot ja -kulut

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 28,00

Muut korko- ja rahoitustuotot 2 195,13

Korkokulut ja muut rahoituskulut 5 868,60

Arvonal. pys.vast.sijoituksista 0,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -3 645,47


TULOS ENNEN VALTION TALOUSARVIOSTA MUUHUN TOIMINTAAN SAATUA RAHOITUSTA -34 756 765,81
Valtion talousarviosta muuhun toimintaa saatu rahoitus 33 846 270,34
TILIKAUDEN TULOS -910 495,47