Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Toiminnallinen tehokkuus

Taloudellisuus

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien (myöhemmin Luontopalvelut) kokonaismenot olivat vuonna 2016 yhteensä 62,8 miljoonaa euroa (59,6 M€ v. 2015).

Ohjaavien ministeriöiden, ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kautta valtion talousarviosta strategiseen tulossopimukseen ja sen vuosiliitteeseen perustuen vuonna 2016 saatu kolmivuotinen siirtomääräraha oli yhteensä 41,02 miljoonaa. Toimintavuoden aikana käytettiin ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tulossopimuksen vuosiliitteen perusteella laskutettavaa rahoitusta 44,1 miljoonaa euroa (vuonna 2015 42,3 miljoonaa euroa). Kyseisellä rahoituksella katettiin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti 70 % toimintavuoden kokonaismenoista (vuonna 2015 71 %). Kumulatiivinen käyttämättä jäänyt osuus siirtomäärärahoista kirjataan taseeseen saatuihin ennakoihin. Tarkempi erittely seuraavalle vuodelle siirtyvistä eristä on tuloslaskelmaa täydentävässä liitelaskelmassa kohdassa Julkisiin hallintotehtäviin osoitettu rahoitus valtion talousarviosta. Tulossopimuksiin kirjattujen tavoitteiden toteuttaminen edellyttää rahoituksen hankkimista myös muista rahoituskanavista.

Kokonaismenot kasvoivat edellisvuoteen nähden 3,24 miljoonaa euroa eli 5 %. Rahoituslähteittäin menojen kasvu muodostui pääosin ympäristöministeriöltä saadun kertaluonteisen rahoituksen muutoksesta kohdentuen mm. Hossan tulevan kansallispuiston peruspalveluiden kunnostukseen sekä luonnonsuojelualueiden kiinteistönmuodostuksiin. Hankerahoituksen osuus toimintavuoden kokonaisrahoituksesta ja niitä vastaavista kokonaismenoista oli 6,50 miljoonaa euroa eli 10 % (vuonna 2015 6,83 M€ euroa eli 11 %). Hankerahoitus väheni TEMn investointirahoituksen päättymisellä ja muiden hankerahoitusten vähentymisellä 1,37 miljoonaa euroa. Menolajeittain suurin kasvu tapahtui edellä mainittujen kertaluonteisten investointien kasvuna 1,44 miljoonaa euroa. Toimintavuoden kokonaistyöpanos säilyi edellisen vuoden tasolla 524 henkilötyövuotta (ks. luku Henkilöstön määrän kehitys).


Luontopalvelujen toiminnan menojen jakautuminen rahoituslähteittäin vuosina 2015-2016

Kokonaismenot rahoituslähteittäin
1000 e
2016
Yhteensä
2015
Yhteensä
Muutos
euro
Muutos
%
Maksullisen toiminnan menot 10 216 9 692 524 5%
Liiketoiminnan rahoitus asiakaspalvelutehtäviin 20 - 20
MMM mom 30.64.50 6 374 6 428 -54 -1%
YM mom 35.10.52 37 898 35 292 2 606 7%
YM, meriensuojelu mom 35.10.22 103 169 -66 -39%
YM, luonnonsuojelualueiden
hankkiminen mom 35.10.63
1 729 1 189 540 45%
EU:n rakennerahastot 416 241 175 73%
EU Life-rahastot 1 156 1 108 48 4%
Muu EU-rahoitus - 113 -113 -100%
OM, avolaitostyöt 750 795 -45 -6%
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto 767 222 545 246%
TEM, työllistämis-, koulutus-
ja erityistoimet
707 434 273 63%
TEM, työllistämis-perusteiset
siirtomenot investointeihin
- 770 -770 -100%
Muu ulkopuolinen rahoitus 2 708 3 150 -442 -14%
Yhteensä 62 844 59 603 3 241 5%
Menot pl. maanhankintainvestoinnit 61 166 58 283 2 883

 

Luontopalvelujen toiminnan menojen jakautuminen menolajeittain vuosina 2015-2016

Kokonaismenot menolajeittain
1000 €
2016
Yhteensä
2015
Yhteensä
Muutos
euro
Muutos
%
Aineet ja tarvikkeet 3 338 3 750 -412 -11%
Palkkausmenot 26 024 25 978 46 0%
Matkat ja muut henkilöstömenot 3 298 3 069 229 7%
ICT-kulut 2 291 2 689 -398 -15%
Vuokrat ja muut toimitilamenot 5 454 4 680 774 17%
Ajoneuvo- sekä muut kone- ja laitemenot 2 260 2 250 10 0%
Ulkopuoliset palvelut 5 819 5 791 28 0%
Muut palvelujen ostot 1 145 803 342 43%
Muut kulut 9 116 8 293 823 10%
Muut investoinnit 2 420 980 1 440 147%
Maanhankintainvestoinnit 1 679 1 320 359 27%
Yhteensä 62 844 59 603 3 241 5%
Menot pl. maanhankintainvestoinnit 61 165 58 283 2 882

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty tulossopimukseen ja sen liitteeseen perustuvan rahoituksen sekä muiden rahoituslähteiden rahoituksen jakautuminen prosesseittain. Yhteiset menot sisältävät tehtävät, joita ei ole kohdennettu suoraan prosesseille, esim. hallinto- ja kansainväliset tehtävät ja konserniveloitukset. Pääosa luontopalvelujen saamasta erillis- ja hankerahoituksesta käytetään luonnon virkistyskäytön prosessissa.


Luontopalvelujen bruttomenot 2015-2016 tehtävittäin ja rahoituslähteittäin

Rahoituslähteet ja tehtävät 1000 € MMM
mom 30.64.50
YM mom 35.10.52
ml. Meriensuojelu
Muut
rahoituslähteet
2016
Menot yhteensä
2015
Menot yhteensä
Muutos
euro
Muutos
%
Yhteiset menot 728 6 515 2 602 9 845 8 705 1 140 13%
Luonnonsuojelu 3 8 022 2 691 10 716 10 876 -161 -1%
Luonnon virkistyskäyttö 3 699 18 782 7 361 29 843 29 205 638 2%
Alueiden hallinta 47 4 585 408 5 039 3 512 1 527 43%
Eräasiat 1 687 97 5 407 7 191 7 118 73 1%
Siemenhuolto ja uittorakenteet 211 0
211 187 24 13%
Menot yhteensä 2016 6 374 38 001 18 469 62 844 59 603 3 241 5%
Menot yhteensä 2015 6 428 35 461 17 715Muutos euro -54 2 540 755Muutos % -1% 7% 4% 

Alla olevassa taulukossa on laskelma Luontopalvelujen maa- ja metsätalousministeriön kolmivuotisen siirtomäärärahan (momentti 30.64.50) kumulatiivisesta käytöstä tehtävittäin. Maa- ja metsätalousministeriön määrärahalla maksetut bruttomenot olivat yhteensä 6,37 miljoonaa euroa (6,42 M€ v. 2015). Vuonna 2016 käytettävissä olleista määrärahoista siirtyi vuodelle 2017 yhteensä 0,95 miljoonaa euroa. Vuodelle 2017 siirtyvä erä sisältää varaumaa Pohjois-Suomen siemenhuollon varmuusvaraston käpykeräyksiin.


Luontopalvelujen maa- ja metsätalousministeriön määrärahan (momentti 30.64.50) käyttö tehtävittäin vuonna 2016

MMM määrärahan (mom 30.64.50)
käyttö tehtävittäin 1000€
2016
Määräraha
Vuodelta 2015
siirtynyt
2016
Bruttotulot
Käytettävissä
yht. 2016
2016 Bruttomenot Vuodelle 2017 siirtyvät
1. Yhteiset menot 450 669
657 728 -71
2. Valtion retkeilyalueet, erämaa-alueet, virkistysmetsät,
muut virkistysalueet, muu reittiverkosto
3 714 15 4 504 3 748 756
3. Erävalvonta 1 590 0 1 249 1 342 -93
4. Riistataloudelliset hankkeet
20 53 -33
5. Kalataloudelliset hankkeet
206 253 -48
6. Iijoen ja Hossajoen uittovelvoitteen hoito
84 39 44
7. Pohjois-Suomen siemenhuolto 888 607 211 396
Yhteensä 5 754 669 903 7 326 6 374 952


Tuottavuus

Luontopalvelujen kokonaistuottavuusindeksin toteuma 2015-2016


Toteuma 2015-2016 Toteuma 2014-2015 Toteuma 2013-2014
Kokonaistuottavuusindeksi 114,93 102,47 96,04

 

Metsähallituksen omistajapoliittisissa linjauksissa on asetettu tavoitteeksi, että Luontopalvelut parantaa edelleen kokonaistuottavuuttaan. Kokonaistuottavuutta arvioidaan Tilastokeskuksen kehittämällä panos-tuotos menetelmällä. Luontopalvelujen kokonaistuottavuuden laskennassa käyttämät tuotosmittarit päivitettiin vuoden 2016 alussa vastaamaan tulossopimuksessa vahvistettuja vaikuttavuustavoitteita. Vuoden 2015 aineisto muutettiin vertailukelpoiseksi vuoden 2016 laskelmiin nähden.

Kokonaistuottavuuden nousuun vaikutti erityisesti tehtyjen suoritteiden merkittävä kasvu edelliseen vuoteen nähden, 17,3 prosenttiyksikköä. Samanaikaisesti työnpanoksen määrä ja kokonaispanos (liikekirjanpidon kulut) säilyivät lähes vuoden 2015 tasolla.


Kokonaistuottavuus laskelmassa vaikuttavuustavoitteita kuvaavat loppusuoritteet 2015-2016

Tuottavuusindeksin laskennassa käytetyt loppusuoritteet

Loppusuoritteet prosesseittain Mittari
Alueiden hallinta
Hoito- ja käyttösuunnitelmat Natura-alueilla Niiden Natura-alueiden lkm, joille valmistunut hoito- ja käyttösuunnitelma (HKS)
LS-alueiden perustaminen Valmistuneiden (esi)suojelukiinteistöjen määrä
Maankäyttöön vaikuttaminen Lausuntojen lkm ashassa (2015 lähtien ei sis naapurien kuulemisia)
Maksulliset käyttöoikeudet Uusien/ päivitettyjen sopimusten määrä Vuokrassa
NATA-arviointien määrä Niiden Natura-alueiden lkm, joille on valmistunut NATA-arviointi
Luonnonsuojelu
Inventoinnit maa-alueilla Inventoidut hehtaarit maa-alueilla
Ennallistaminen ja hoito Ennallistetut ja hoidetut hehtaarit
Lajiesiintymätarkastukset Tarkastetut esiintymät, kpl
Huoltokirjat strategisen kulttuurihistoriallisen kiinteistövarallisuuden kohteille Valmistuneiden huoltokirjojen lukumäärä
Luonnon virkistyskäyttö
Luontoon.fi -sivujen ylläpito Sivujen lataukset
Maksuton opastus Kävijöiden lkm luontokeskuksissa ja muissa asiakaspalvelupisteissä
Palveluvarustuksen ylläpito Luontopalvelujen hallinnoimien rakennusten ja rakennelmien lkm Reiska tietojärjestelmässä. Jälkimmäisen vuoden luku otetaan suoraan sovelluksesta. Siitä vähennetään vuoden aikana rakennettujen kohteiden sekä Luontopalvelujen hallintaan siirrettyjen kohteiden lkm.
Maksullinen opastus (opastetut henkilöt) Opastettujen henkilöiden lkm
Maksullinen tilojen vuokraus Tilojen vuokratulot 1000 e
Eräasiat
Maastoliikenneluvat Uralupien ja urien ulkopuolisten lupien lkm
Erävalvonta Asiakaskontaktien lkm
Valtion kalastonhoitomaksu Valtion kalastonhoitomaksun vuosiluvan maksaneiden lukumäärä
Metsästys ja kalastus (kalastuslupien lkm) Kalastuslupien lkm
Muut tehtävät
Siemenhuolto (myydyt kilot) Myydyt siemenkilot


Kannattavuus

Luontopalvelujen maksullisen toiminnan kannattavuus ja kustannusvastaavuuden toteuma 2014 -2016

Maksullinen toiminta 2016 Toteuma 2015 Toteuma 2014 Toteuma
Julkisoikeudelliset suoritteet


MMM-Maksuperustelain mukaisten julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 84 91 81
YM-Maksuperustelain mukaisten julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 283 44 63
Liiketaloudelliset suoritteet


MMM-Maksuperustelain mukaisten julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 97 118 108
YM-Maksuperustelain mukaisten julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 154 123 121
Erillislainsäädäntöön perustuvat


MMM-Maksuperustelain mukaisten julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 444 153 164
YM-Maksuperustelain mukaisten julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 103 440 283

  

Luontopalvelujen tulorahoitteisen maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus lasketaan Valtiokonttorin mallin mukaisesti. Vuoden 2016 maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus kaikkien suoritteiden osalta oli 115 % (110 % vuonna 2015). Kustannusvastaavuuden parantuminen aiheutui pääasiassa liikevaihdon kasvusta. Vuoden 2016 liikevaihto kasvoi 0,60 miljoonaa euroa (+6 %).

Luontopalvelujen maksullisten suoritteiden hinnoittelusta säädetään valtion maksuperustelaissa - ja asetuksessa sekä Metsähallitukselle erikseen säädetyissä asetuksissa, Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista 1571/2015 sekä Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista 1592/2015. Asetuksilla säädetyn mukaisesti suoritteiden hinnoittelu jakautuu omakustannusarvon mukaisiin, omakustannusarvoa alhaisempiin ja maksuttomiin julkisoikeudellisiin suoritteisiin sekä liiketaloudellisesti hinnoiteltuihin - ja muihin maksullisiin suoritteisiin.

Kaikkien julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus säilyi edellisen vuoden tasolla. Maa- ja metsätalousministeriön toimialan suoritteiden liikevaihto kasvoi 0,08 miljoonaa euroa (+3 %) vastaavien kustannusten kasvaessa 0,37 miljoonalla eurolla (+11 %) vuoteen 2015 verrattuna. Kustannusten kasvuun vaikutti erityisesti julkisoikeudellisiin metsästyslupiin liittyvien kustannusten nousu (mm. riistanhoidon, erän tietojärjestelmien ja eräviestinnän kustannusten osalta). Ympäristöministeriön hallinnonalan julkisoikeudellisten suoritteiden osuus julkisoikeudellisten suoritteiden kokonaistuotoista oli 0,20 miljoonaa euroa eli 6 % (3 % v. 2015) ja vastaava osuus kustannuksista oli 0,07 miljoonaa euroa 2 % (7 % v. 2015). Uralupien hintojen tarkistus paransi kannattavuutta.

Kaikkien liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus oli 129 %, kun se edellisvuonna oli 121 %. Edellisvuoteen verrattuna ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan suoritteiden liikevaihto kasvoi yhteensä 0,18 miljoonaa euroa (+3 %) ja niitä vastaavat kustannukset alenivat 0,19 miljoonaa euroa (-3 %).

Toimintavuoden 2016 aikana kasvoi ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluva majoitustoiminta sekä muu tilojen vuokraus. Edellä mainittujen suoritteiden liikevaihto kasvoi yhteensä 0,33 miljoonaa euroa eli 24 %. Vuokraustoiminnan kasvuun vaikutti erityisesti Örön toiminnan vakiintuminen ja hotellin avaaminen sekä Vallisaaren toiminnan käynnistyminen.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialan liiketaloudellisten suoritteiden liikevaihto aleni 0,03 miljoonaa euroa eli 1 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon muutos muodostui pääosin varmuusvaraston siemenmyynnin kasvusta ja samaan aikaan tapahtuneesta metsästysalueiden vuokrauksen vähentymisestä. Maa- ja metsätalousministeriön toimialan liiketaloudellisten suoritteiden kustannukset kasvoivat 0,44 miljoonaa euroa. Kustannusten kasvuun vaikutti erityisesti liiketaloudellisen kalastuksen kustannusten nousu (mm. kalaveden hoidon/istutusten, erän tietojärjestelmien ja eräviestinnän kustannusten osalta).

Julkisten hallintotehtävien maksullisten suoritteiden liikevaihto toimialoittain on esitetty luvussa Tuloslaskelmaa täydentävät liitetiedot ja kustannuslaskennan periaatteita sekä kustannusvastaavuuslaskelmia esitetään numeerisesti luvussa Kustannusvastaavuuslaskelmat.