Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Tilinpäätöslaskelmat

ERILLISTILINPÄÄTÖS 2016 – METSÄHALLITUKSEN JULKISET HALLINTOTEHTÄVÄT 1.1.–31.12.2016

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA, JULKISET HALLINTOTEHTÄVÄT, euroa
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015

LIIKEVAIHTO 11 326 871,36 10 722 082,26
Liiketoiminnan muut tuotot 2 880 425,62 2 540 884,67
Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat


Ostot tilikauden aikana 3 337 821,84 3 721 187,51

Varastojen muutos 169 460,32 158 245,08
Ulkopuoliset palvelut 5 819 130,19 5 762 895,01
Materiaalit ja palvelut yhteensä 9 326 412,35 9 642 327,60
Henkilöstökulut


Palkat ja palkkiot 21 454 771,31 21 372 991,65

HenkilösivukulutEläkekulut 3 588 144,29 3 714 549,84


Muut henkilösivukulut 981 321,35 890 572,88
Henkilöstökulut yhteensä 26 024 236,95 25 978 114,37
Poistot ja arvonalentumiset


Suunnitelman mukaiset poistot 1 978 432,25 2 299 419,93
Arvonal. pys. vast. hyödykkeistä
0,00
Liiketoiminnan muut kulut 23 785 389,22 22 235 577,36
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta
0,00
LIIKETULOS -46 907 173,79 -46 892 472,33
Rahoitustuotot ja -kulut


Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 81,10 134,20

Muut korko- ja rahoitustuotot 2 422,96 10 667,35

Korkokulut ja muut rahoituskulut 7 823,56 1 743,78

Arvonal. pys.vast.sijoituksista 0,00 400 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -5 319,50 -390 942,23
TULOS ENNEN VALTION TALOUSARVIOSTA MUUHUN TOIMINTAAN SAATUA RAHOITUSTA -46 912 493,29 -47 283 414,56
Valtion talousarviosta muuhun toimintaa saatu rahoitus 46 001 997,82 45 295 307,16
TILIKAUDEN TULOS -910 495,47 -1 988 107,40


Tase

TASE, JULKISET HALLINTOTEHTÄVÄT, euroaJulkiset hallintotehtävät 31.12.2016 31.12.2015
VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet


Aineettomat oikeudet 354 387,94 510 749,58

Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 354 387,94 510 749,58
Konserniliikearvo
0,00
Aineelliset hyödykkeet


Maa- ja vesialueet 941 609 632,93 1 150 610 917,57

Tiet 211 732,86 259 009,04

Rakennukset ja rakennelmat 19 971 618,82 22 011 936,33

Koneet ja kalusto 155 679,32 308 822,06

Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 32 041,92 31 034,46
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 961 980 705,85 1 173 221 719,46
Sijoitukset


Osuudet saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöissä 12 365 111,43 12 365 111,43

Osuudet osakkuusyrityksissä 0,00 0,00

Muut osakkeet ja osuudet 737 704,68 737 704,68

Muut saamiset 1 800,00 1 800,00
Sijoitukset yhteensä 13 104 616,11 13 104 616,11
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 975 439 709,90 1 186 837 085,15
VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus


Valmiit tuotteet 1 776 308,10 1 945 768,42

Keskeneräiset hankkeet 0,00 0,00
Vaihto-omaisuus yhteensä 1 776 308,10 1 945 768,42
Saamiset

Pitkäaikaiset saamsiet


Muut saamiset
0,00

Siirtosaamiset
0,00
Lyhytaikaiset saamiset


Myyntisaamiset 1 716 113,79 1 203 600,67

Saamiset liikelaitoksen liiketoiminnalta 245 753,25 952 317,52

Saamiset saman liikelaitoksen tytäryhtiöiltä 141 049,26 222,56

Saamiset osakkuusyhtiöiltä 0,00 0,00

Muut saamiset 8 654,83 154 358,13

Siirtosaamiset 2 337 782,44 2 433 982,05
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 4 449 353,57 4 744 480,93
Rahoitusarvopaperit 0,00 0,00
Rahat ja pankkisaamiset 7 763 275,80 14 295 650,20
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 13 988 937,47 20 985 899,55
VASTAAVAA YHTEENSÄ 989 428 647,37 1 207 822 984,70
TASE, JULKISET HALLINTOTEHTÄVÄT, euroaJulkiset hallintotehtävät 31.12.2016 31.12.2015
VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA


Muu oma pääoma 977 009 010,43 1 197 874 890,09

Edellisten tilikausien tulos 0,00 -8 545 514,50

Tilikauden tulos -910 495,47 -1 988 107,40
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 976 098 514,96 1 187 341 268,19
VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen


Muut velat, korottomat 5 500,00 4 750,00
Lyhytaikainen


Saadut ennakot 4 106 117,35 9 485 044,01

Ostovelat 1 956 201,17 1 484 390,83

Velat liikelaitoksen liiketoiminnalle 67 651,67 2 015 297,27

Velat saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöille 114 681,56 35 137,71

Muut velat (sis.koroll.) 689 740,80 889 027,10

Siirtovelat 6 390 239,86 6 568 069,59

Laskennallinen verovelka
0,00
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 13 330 132,41 20 481 716,51
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 989 428 647,37 1 207 822 984,70

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA, JULKISET HALLINTOTEHTÄVÄT, euroaJulkiset hallintotehtävät 15.4.-31.12.2016LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Myynnistä saadut maksut 2 410 457,69

Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 1 912 475,83

Maksut liiketoiminnan kuluista -45 106 624,80

Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja -40 783 691,28

Maksetut korot ja rahoituskulut -5 868,60

Saadut korot liiketoiminnasta 2 195,13

Saadut osingot 28,00
Valtion talousarviorahoitus muuhun toimintaan 33 846 270,34
Toiminnan rahavirta -6 941 066,41INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Luonnonsuojelualueostot, osakkeet 158 911,22

Käyttöomaisuuden ostot, ministeriöiden rahoitus -1 946 032,03

Käyttöomaisuuden ostot, EU-rahoitus

Käyttöomaisuuden ostot, muu rahoitus -397 249,95

Investoinnit aineellisiin ja aineett. hyödykkeisiin 391 187,97

Aineellisten ja aineett. hyödykkeiden luov.tulot

Omistajien sijoitus ls-alueiden hank. ja osakkeisiin -158 911,22

Luontokeskusten ym. rakentamiseen saatu rahoitus 2 445 106,86
Investointien rahavirta 493 012,85RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Pitkäaikaiset muut korottomat velat, muutos 380,95
Rahoituksen rahavirta 380,95RAHAVAROJEN MUUTOS -6 447 672,61

Rahavarat 15.4. 14 210 948,41

Rahavarat 31.12. 7 763 275,80
Muutos -6 447 672,61