Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Tilinpäätösanalyysi

Aiemmin luvussa Toiminnan tehokkuus olevat kokonaismenoja kuvaavat taulukot on laadittu talousarviokirjanpidon varainkäyttöön perustuen ml. pysyvien vastaavien lisäykset ja vähennykset ilman poistoja ja hallinnansiirtoja sekä vaihtuvien vastaavien varastonmuutosta. Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien (Luontopalvelut) liikekirjanpidon tuloslaskelma, tase ja liitetiedot sekä niitä kuvaava tilinpäätösanalyysi on laadittu suoriteperusteisesti liikelaitoksen tilinpäätösmallin mukaisesti koko toimintavuodelta 2016. Luontopalvelujen tilikauden aikainen tuloslaskelman tulos jää liikekirjanpidon kirjausteknisistä syistä alijäämäiseksi, koska poistoja ja Pohjois-Suomen siemenhuollon varaton muutosta ei kuulu kattaa vuosittaisella talousarviorahoituksella vaan ne on jo katettu talousarviorahoituksen varainkäytöllä hankintahetkellä. Luontopalvelujen tavoitteena ei ole voiton tuottaminen, vaan sen tuloksen arvo mitataan toiminnan yhteiskunnallisella vaikuttavuudella.

Luontopalvelujen liikekirjanpidon tuloslaskelman alijäämä oli 0,91 miljoonaa euroa. Alijäämä johtui pääosin tilikauden poistoista (1,97 miljoonaa euroa), Pohjois-Suomen siemenhuollon varmuusvaraston varaston muutoksesta (0,16 miljoonaa euroa). Alijäämää pienentää maksullisen toiminnan ja omaisuuden myynnistä muodostuva ylijäämä yhteensä 0,11 miljoonaa euroa sekä avaavassa taseessa 15.4.2016 Valtioneuvoston päätöksellä luontopalvelujen muuhun omaan pääomaan siirretty tilikauden 1.1–14.4.2016 tappio 1,12 miljoonaa euroa. Edellisten tilikausien tappiot 10,53 miljoonaa euroa kirjattiin avaavassa taseessa 15.4.2016 Valtioneuvoston päätöksellä muuhun omaan pääomaan.

Tilikauden aikana keskeneräisiin rakennuksiin, rakennuksiin ja rakennelmiin sekä koneisiin ja kalustoon sekä niihin kohdistuneet poistot (1,98 M€) on kirjattu hankintamenon vähennykseksi tai korjaukseksi. Luontopalvelujen liikekirjanpidon tuloslaskelmassa on esitetty valtion talousarvion kautta saatu rahoitus sekä liiketoiminnan muut tuotot suoriteperusteisena tuottoeränä siten, että ne vastaavat tilikaudelle kirjattuja kuluja (pl. poistot ja varaston muutos, maksullisen toiminnan ja kiinteistön myynnin ylijäämä ja osakkeiden arvonalennus), kulujen oikaisuja sekä osittain kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenoja. Näin esitettynä oman pääoman jatkuvuus on yhtenevä liikelaitoksen tilinpäätöksen kanssa.

Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat yhteensä 0,94 miljoonaa euroa (+7,12 %) edellisvuoteen nähden. Valtion talousarviosta muuhun toimintaan saatu rahoitus kasvoi 0,70 miljoonaa euroa (+1,56 %) sis. muuhun omaa pääomaan siirretyn tappion 1,12 miljoonaa euroa. Siemenvaraston muutokseen sisältyy epäkuranttiusvähennys 0,10 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2016 liikekirjanpidon kulut (yhteensä 61,1 M€) olivat 0,95 miljoonaa euroa suuremmat (+1,59 %) kuin edellisenä vuonna. Kulujen kasvu aiheutui pääosin liiketoiminnan muiden kulujen kasvusta ja erityisesti niihin vaikuttavasta kulujen kirjaustavan muutoksesta. Vuodesta 2016 lähtien Metsähallituksen ns. sisäiset menoerät (ICT, konserniveloitukset, palvelukeskuksen palvelutuotanto sekä toimitilakulut) kirjataan liiketoiminnan muihin kuluihin, kun ne aiemmin kohdistettiin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kullekin kirjanpidon tilille.

Tilikauden liikevaihto toimialoittain on esitetty liitetiedoissa Tuloslaskelmaa täydentävät liitetiedot. Liikevaihto vuonna 2016 oli 11,32 miljoonaa euroa, kun vastaava toteuma vuonna 2015 oli 10,72 miljoonaa euroa. Merkittävintä liikevaihdon kasvu oli varmuusvaraston siemenmyynnissä, kalastukseen liittyvissä vesialuekorvauksissa, majoitustoiminnan ja muiden tilojen vuokrauksessa sekä kullanhuuhdonta- ja valtauskorvauksissa 0,70 miljoonaa euroa (+30 %).

Merkittävin liikevaihdon lasku tapahtui metsästysalueiden vuokratuloissa sekä muissa liiketaloudellisesti hinnoitelluissa suoritteissa joiden myynti laski 0,23 miljoonaa euroa (-16 %). Liikevaihdon muutosta ja kannattavuutta on kuvattu tarkemmin luvussa Kannattavuus.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 2,88 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 0,22 miljoonaa euroa (+13 %). Muiden tuottojen muutos aiheutui käyttöomaisuuden myynnin kasvusta sekä EU-hankerahoituksen kasvusta.

Valtion talousarviosta saatujen määrärahojen käyttö

Valtion talousarviosta saadut määrärahat (46,00 M€) on eritelty tuloslaskelmaa täydentävässä liitelaskelmassa kohdassa Tuloslaskelmaa täydentävät liitetiedot. Rahoitus käytettiin ohjaavien ministeriöiden kanssa tulossopimuksissa sovittujen tehtävien suorittamiseen ja niistä aiheutuviin menoihin. Valtion talousarvion kautta saatiin perusrahoituksen (momentit 30.64.50 MMM ja 35.10.52 YM) lisäksi hanke- ja muuta täydentävää rahoitusta.

Ympäristöministeriön hallinnonalan hanke- ja muu täydentävä rahoitus kohdistui pääosin Itämeren vedenalaisen luonnon inventointeihin ja Zonation-yhteisprofessuurin jatkamiseen yhdessä ympäristöministeriön ja Helsingin yliopiston kanssa. Lisäksi rahoitusta käytettiin kansainvälisen yhteistyön edistämiseen Viron ja Latvian kanssa, Ramsarin kosteikkosopimuksen toteuttamiseen sekä osallistumiseen boreaalisen alueen yhteistoiminnan järjestelyihin.

Oikeusministeriön pääluokasta saadulla 0,75 miljoonan euron rahoituksella maksettiin avolaitosvankien työpanoksesta aiheutuneita menoja.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta saatu rahoitus oli 1,50 miljoonaa euroa. Rahoitus muodostui pääosin harkinnanvaraisista työllistämismäärärahoista kohdentuen erityisesti Kainuuseen, Koillismaahan ja Lappiin.

Muun rahoituksen käyttö

Muu kuin valtion talousarviosta saatu rahoitus koostuu maksullisen toiminnan tulorahoituksesta, hankerahoituksesta sekä muusta täydentävästä rahoituksesta ml. käyttöomaisuuden myynti.

Maksullisen toiminnan tulorahoitusta käytetään maksullisen toiminnan suoritteiden aikaansaamisesta aiheutuneisiin menoihin sekä eduskunnan päätöksen mukaisesti Luontopalvelujen muihin ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyviin menoihin.

Pohjois-Suomen siemenhuollon siemenmyynnistä saatua tulorahoitusta käytetään siemenhuollosta aiheutuneiden menojen lisäksi maa- ja metsätalousministeriön kanssa sovittujen muiden tehtävien hoitamiseen. Tämä on otettu huomioon ko. momentin mitoituksessa.

Suojelualueiden ennallistamistyömailta saatua, kuitu- ja energiapuun myynnistä kertynyttä tuloa käytettiin Life- hankkeiden toteutukseen ja sitä kautta se kerrytti hankkeiden omarahoitusosuuksia.

Muu kuin valtion talousarviosta saatu hankerahoitus sisältää pääosin maakuntaliittojen ja ELY-keskusten kautta ja suoraan EU:sta saatua rahoitusta sekä kuntien ja yritysten osuuksia hankkeiden omarahoitukseen. Life-hankkeista merkittävimpiä olivat Luonnonhoito-, Freshabit, Saimaannorppa- ja Paahde-life hankkeet. Aluekehitysrahaston tuella käynnistettiin useita rajat ylittäviä Interreghankkeita. Maaseuturahaston hankkeita käynnistettiin mm. Selkämerellä, Lauhanvuorella, Hossassa, Syötteellä ja Lemmenjoella.


Liite: Määrälliset tavoitteet ja niiden toteutuminen sekä muut tunnusluvut 31.12.2016.

Vaikuttavuustavoitteet ja niiden kehitys

Vaikuttavuustavoite/mittari Toteutus 2014 Toteutus 2015 Tavoite 2016 Toteutus 2016Ennallistaminen ja hoito, ha 6250 5670 5620 5738

Soiden ennallistaminen, valtion suojelualueet, ha 1401 702
923

Kangasmetsien ennallistaminen, valtion suojelualueet, ha 134 639
148

Muiden arvokkaiden luontotyyppien hoito ja kunnostus, valtion suojelualueet ha 240 107
248

Ennallistaminen ja hoito, yksityiset suojelualueet, ha 165

89

Perinnebiotooppien jatkuva hoito, valtion suojelualueet, ha 4310 4222
4330
Lajiesiintymätarkastukset (kpl) 1725 2755 3300 8536

Kiireellisesti suojeltavien, erityisesti suojeltavien ja direktiivilajien esiintymätarkastukset (kpl), pl. Mh vastuulajit 141 936
6361

MH:n vastuulle osoitettujen nisäkkäiden ja lintujen seuratut kohteet (kpl) 1584 1819
2175
Luontotyyppien inventointi (ha)
Maaluontotyyppien inventointi, valtion suojelualueet, ha 133881 25598
10174

Maaluontotyyppien inventointi, yksityiset suojelualueet, ha 3733 9948
3461
NATA-arvioitujen Natura-alueiden lukumäärä / vuosi 32 44 30/300 269

Laadittujen huoltokirjojen lukumäärä strategisen kulttuurivarallisuuden kohteilla (kpl)

12 10

Erävalvontatapahtumien määrä 10611 10287 11000 11278

Myytyjen lupien määrä 120251 125184 120000 138518

Metsästysluvat (kpl) 50100 56489 50000 56659

Kalastusluvat (kpl) 70151 68659 70000 81859
Valtion kalastonhoitomaksut (vuosiluvan maksajien lkm)
60458 200000 205170
Lupametsästäjien asiakastyytyväisyys (asteikko 1–5) 3,7 3,8
3,7
Kalastajien asiakastyytyväisyys (asteikko 1–5) 3,7 3,7
3,8
Metsästys- ja kalastusalueiden vuokrasopimusten lukumäärä 3448 3387
3442
Metsästys ja kalastusasiakkaiden eräpäivien lukumäärä
350000 350000 370000
Eräasiakkaiden rahankäytön aluetaloudelliset kokonaistulovaikutukset (milj. €) 38,9 39,3
40,6

Suojelualueiden kävijöiden rahankäytön paikkallistaloudelliset kokonaistulovaikutukset, milj. € 173,7 191,1 175 232,4
Luontokeskusten ja maastopalveluiden asiakastyytyväisyys (asteikko 1–5) 4,3 4,3
4,33
Käyntimäärät luonto- ja kulttuurikohteilla: 4776300 5297200 4850000 5746600

Kansallispuistojen käynnit 2286500 2634600
2811200

Valtion retkeilyalueiden käynnit 355300 275400
319600

Luontokeskusten käynnit 1007500 1032700
1130900

Historiakohteiden käynnit 569300 722400
837400

Muut suositut kohteet 557700 632100
647500
Opastettujen asiakkaiden määrä ryhmissä 107909 85871
89458
Verkkopalveluiden käyttäjät 1551047 1986001 1880000 2704225

Luontoon.fi-verkkopalvelun käyttäjät 1101846 1497746
1840597

Suurpedot.fi -verkkopalvelun käyttäjät 163358 94862
155112

Eräluvat.fi käyttäjät 285843 393393
708516
Retkikartta.fi -verkkopalvelun istunnot 1876520 3196033 3000000 3685986
Matkailuyritysten kanssa voimassaolevat yhteistyösopimukset (kpl) 432 512
518
Moottorikelkkauraluvat (kpl) 4815 5148
5047
Urien ulkopuoliset maastoliikenneluvat (kpl) 2084 2249
4927

 

Muut tunnusluvut

Muut tunnusluvut, ympäristöministeriö 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016


Kansallipuistojen hoito (kpl) 37 39 39
Muiden luonnonsuojelualueiden hoito (kpl) 665 662 674
Kansallipuistojen hoito (ha) 984000 989000 990000
Muiden luonnonsuojelualueiden hoito (ha) 763000 763000 764000
Muiden luonnonsuojelukohteiden hoito (ha) 1002000 1016000 1045000
Erämaa-alueiden (12 kpl) hoito (ha) 1489000 1489000 1489000
Erityisesti suojeltavien lajien esiintymien suojelu (kpl) 4211 4797 5216
Muiden uhanalaisten ja luontodirektiivilajien


esiintymien suojelu (kpl) 18160 21253 20882
Muinaisjäännökset(kpl) 2273 2178 2267
Suojellut rakennukset (kpl) 334 343 356
Luontokeskukset ja muut asiakaspalvelupisteet (kpl) 30 28 27
Opastusrakennelmat (kpl) 2203 2238 3009
Autio- ja vuokratuvat (kpl) 300 299 322
Taukopaikkarakennelmat (kpl) 1778 1771 2036
Veneilyrakennelmat (kpl) 251 244 512
Kuivakäymälät ja muut jätehuoltorakennelmat (kpl) 1341 1336 1323
Polttopuuhuoltorakennelmat (kpl) 971 967 1069
Retkeilyreitit ja luontopolut (km) 4122 4141 4462
Hiihtoreitit ja latu-urat (km) 1253 1236 1517
Veneily- ja vesiretkeilyreitit (km) 278 281 430
Moottorikelkkaurat ja -reitit (km) 2328 2298 1789
Muut tunnusluvut, maa- ja metsätalousministeriö


Valtion retkeilyalueiden lukumäärä (kpl) 7 6 6
Valtion retkeilyalueiden pinta-ala (ha) 35500 33000 33000
Muiden retkeilyyn ja virkistykseen varattujen


kohteiden pinta-ala (ha) 141000 132000 92000
Opastusrakennelmat (kpl) 1492 1504 1004
Autio- ja vuokratuvat (kpl) 111 110 99
Taukopaikkarakennelmat (kpl) 1130 1100 871
Veneilyrakennelmat (kpl) 294 298 59
Kuivakäymälät ja muut jätehuoltorakennelmat (kpl) 898 886 738
Polttopuuhuoltorakennelmat (kpl) 696 681 596
Retkeilyreitit ja luontopolut (km) 2951 2938 1846
Hiihtoreitit ja latu-urat (km) 1302 1321 687
Veneily- ja vesiretkeilyreitit (km) 785 785 294
Moottorikelkkaurat ja -reitit (km) 4769 4460 2191