Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Liitetiedot

Tuloslaskelmaa täydentävät liitetiedot

Liikevaihto toimialoittain 2016 2015
Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvä liikevaihto

Julkisoikeudelliset suoritteet:


metsästysluvat 2 722 588,96 2 709 825,73

kalastusluvat 320 556,61 252 328,27

muut julkisoikeudelliset suoritteet 3 861,64 312,65
Liiketaloudellisesti hinnoitellut:


metsästysalueiden vuokraus 570 144,01 710 123,10

kalastusalueiden vuokraus 116 483,91 138 029,53

metsästysluvat 0,00 0,00

kalastusluvat 935 498,68 914 424,43

siemenmyynti ja analyysit 890 307,07 769 854,50

alueiden pitkäaikainen vuokraus ja käyttöoikeuden luovutus 7 020,64 19 793,41

majoitustoiminta ja muu tilojen vuokraus 11 308,83 10 097,36

muut liiketaloudellisesti hinnoitellut suoritteet 9 636,16 12 255,70
Erillislainsäädäntöön perustuvat:


vesialuekorvaukset (kalastukseen liittyen) 275 038,37 157 635,57
Yhteensä 5 862 444,88 5 694 680,25
Ympäristöministeriön toimialaan liittyvä liikevaihto

Julkisoikeudelliset suoritteet:


uraluvat 200 037,82 104 990,92

luonnonsuojelusäädöksiin perustuvat päätökset ja luvat 1 550,00 1 350,00
Liiketaloudellisesti hinnoitellut:


alueiden pitkäaikainen vuokraus ja käyttöoikeuden luovutus 642 889,84 701 710,95

majoitustoiminta ja muu tilojen vuokraus 1 743 637,58 1 405 774,92

puun myynti (ennallistamisalueilta ym) 900 436,73 891 436,88

luonto-opastuksen ja neuvonnan tuotteet 900 300,05 858 246,25

kirjat ja luonnonsuojelun julkaisusarja 154 161,09 165 051,00

muut liiketaloudelliset suoritteet 672 469,76 771 595,56
Erillislainsäädäntöön perustuvat:


kullanhuuhdonta-,valtauskorvaukset 215 264,97 83 227,18

kaivospiirimaksut, malminetsintäkorvaukset 33 678,64 44 018,35
Yhteensä 5 464 426,48 5 027 402,01
Liikevaihto yhteensä 11 326 871,36 10 722 082,26


 

Liiketoiminnan muut tuotot 2016 2015

Käyttöomaisuuden myyntivoitot 482 358,17 540 059,03

Vakuutuskorvaukset 17 698,88 18 060,15

Avustukset 0,00 7 200,00

Käyttöomaisuuden myyntitappiot


Muut tuotot 2 355 527,41 1 965 846,53

Muut tuotot, sisäiset 24 841,16 9 718,96
Yhteensä 2 880 425,62 2 540 884,67

 

Suunnitelman mukaiset poistot 2016 2015

Aineettomien oikeuksien poistot 156 361,64 106 251,32

Teiden ja muiden maarakenteiden poistot 47 276,18 56 506,12

Muiden pitkävaikutteisten menojen poistot


Rakennusten ja rakennelmien poistot 1 597 728,31 1 883 255,80

Koneiden, laitteiden ja kaluston poistot 177 066,12 253 406,69
Yhteensä 1 978 432,25 2 299 419,93
Suunnitelman mukaiset poistoajat


Aineettomat oikeudet, muut pitkävaik. menot 4–5 vuotta

Sora-alueet substanssipoisto

Tiet pääosin 25 vuotta

Kalarakenteet pääosin 10 vuotta

Uittorakenteet 25 vuotta

Rakennukset 20–40 vuotta

Rakennelmat 4–10 vuotta

Koneet ja kalusto 4–8 vuotta
Rahoitustuotot ja -kulut 2016 2015

Korkotuotot 2 504,06 10 801,55

Sijoitusten arvonalennus 0,00 -400 000,00

Korkokulut -7 823,56 -1 743,78
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -5 319,50 -390 942,23

 

Valtion talousarviosta muuhun toimintaan saatu rahoitus

Valtion talousarviossa muuhun toimintaan osoitetun rahoituksen käyttö 2016 2015
Maa- ja metsätalousministeriön pääluokka

30.64.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät 5 439 137,09 5 661 667,11
Ympäristöministeriön pääluokka

35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät 37 328 881,49 35 255 866,98
35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankkiminen (kulujen osuus) 37 678,03 49 135,48

Valtion talousarviossa muuhun toimintaan osoitettu rahoitus yht. 42 805 696,61 40 966 669,57
Muu rahoitus, joka on saatu valtion talousarviosta 2016 2015

Oikeusministeriön hallinnonala 733 218,33 777 994,28

Sisäministeriön hallinnonala


Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 94 766,41 97 467,73

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 1 501 328,4 1 680 010,64

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 497 842,84 626 513,97

Ympäristöministeriön hallinnonala 1 052 963,2 1 368 631,8

Muu rahoitus valtion talousarviosta 180 867,41 361 657,08

Investointi-avustusten eliminointi -1985731,04 -583637,91
Muu valtion talousarviosta saatu rahoitus yhteensä 2 075 255,55 4 328 637,59
Valtion talousarviosta muuhun toimintaan saatu rahoitus 44 880 952,16 45 295 307,16
Avaava tase 15.4., Valtioneuvoksen päätöksellä siirto muuhun omaan pääomaan 1 121 045,66 0
Valtion talousarviosta muuhun toimintaan saatu rahoitus 46 001 997,82 45 295 307,16

 

Tasetta täydentävät liitetiedot

Omaisuuserä 1000 euroa Aineett.
Hyödykk.
Maa- ja
vesialueet
Tiet, maa-
ja vesirak.
Raken-
nukset ja
rakennelmat
Koneet,
kalusto ja
muut aineell.
Keskener.
Hankkeet
Osakkeet
ja osuudet
Yhteensä
Hankintameno ennen avustuksien kirjaamista hankintamenon vähennykseksi 1301 1 150 611 2 430 56 461 7 357 1 843 13 104 1 233 107
saadut avustukset 1.1. -305
-568 -8 337 -279 -1 812 0 -11 300
hankintameno 1.1 997 1 150 611 1 862 48 124 7 078 31 13 104 1 221 807

hankintamenojen lisäykset
17 247 534 215 61 303 0 18 360
saadut avustukset

-534 -215 -37 -302 0 -1 088
vähennykset 0 -226 248 0 -919 0 0 0 -227 168
Hankintameno 31.12. 997 941 610 1 862 47 204 7 102 32 13 104 1 011 911
0
Kertyneet poistot ennen avustusten poistoja 1.1. 507 0 1 649 26 618 6 809 0 0 35 583
Saatujen avustusten poistot 1.1. -21 0 -45 -506 -40 0 0 -612
Kertyneet poistot 1.1. 486 0 1 603 26 112 6 769 0 0 34 971

Vähennykset ja siirt.kert.poistot 0 0 0 -477 0 0 0 -477

Tilikauden poisto ennen avustusten poistoja 233 0 96 1 968 242 0 0 2 539
Tilikauden poisto saaduista avustuksista -76 0 -49 -370 -65 0 0 -560
Tilikauden poistot 156 0 47 1 598 177 0 0 1 978

Kertyneet poistot 31.12. 643 - 1 651 27 233 6 946 0 0 36 473

Kirjanpitoarvo 1.1. 510 1 150 611 259 22 012 309 31 13 104 1 186 836
Kirjanpitoarvo 31.12. 354 941 610 212 19 971 156 32 13 104 975 438Osakkeet ja osuudet, kirjanpitoarvo, euroa

31.12.2016 31.12.2015

Tytäryhtiöosakkeet
12 365 111,43 12 365 111,43


Osakkuusyhtiöosakkeet

Muut osakkeet
737 704,68 737 704,68


Liittymät
1 800,00 1 800,00
13 104 616,11 13 104 616,11Tytäryhtiöosakkeet, euroa


31.12.2016 31.12.2015

Kiinteistö Oy Järviluonnon keskus, Rantasalmi omistus- % 66,7 165 111,43 165 111,43

Nuuksiokeskus Oy omistus- % 68,1 12 200 000,00 12 200 000,00


Tytäryhtiöosakkeet yhteensä
12 365 111,43 12 365 111,43Saamiset liikelaitoksen liiketoiminnalta ja liikelaitoksen tytärtyhtiöiltä, euroa


Tytäryhtiöiltä
Liiketoiminta
Yhteensä

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015Myyntisaamiset 15 271,11 0,00 14 717,11 48 080,81 29 988,22 63 351,92
Siirtosaamiset 79 587,58 222,56 231 036,14 904 236,71 310 623,72 904 459,27
Sisäiset saamiset yhteensä 94 858,69 222,56 245 753,25 952 317,52 340 611,94 967 811,19Siirtosaamiset, euroa 31.12.2016 31.12.2015
LIFE-hankkeet, tulojäämät 711 753,39 10 892,57
EU:n rakennerahastohankkeet, tulojäämät 1 150 135,08 754 778,61
Työllisyystyöohjelmahankkeet, tulojäämät 0,00 559 894,25
Muut tulojäämät 268 887,61 363 098,93
Muut menoennakot / ostolaskut ja muut 207 006,36 745 317,69
Yhteensä ulkoiset siirtosaamiset 2 337 782,44 2 433 982,05Julkisten hallintotehtävien oma pääoma 31.12.2016, euroa 31.12.2016 31.12.2015
Muu oma pääoma 1.1. 1 197 874 890,09 1 175 224 045,11
Saatu hallinnansiirroilla tilikauden aikana 13 545 994,61 18 279 695,26
Luovutettu hallinnansiirroilla tilikauden aikana -426,00 0,00
Saatu valtionperintöinä tai lahjana tilikauden aikana 0,00 0,00
Maankäyttömuutokset, vähennykset -226 206 640,78 -40 428,88
Maankäyttömuutokset, lisäykset 2 020 890,83 3 006 668,00
Maankäyttömuutokset, virheen korj.

Omistajan sijoitus (maa-aluett, osakkeet) 1 427 134,24 1 402 380,10
Omistajalle palautus (myynnit maa-alueet, osakkeet)

Virheiden korjaukset, muut, lisäykset 1 835,00 2 530,50
Virheiden korjaukset ,muut, vähennykset
0,00
Tilikauden tulokset muuhun omaan pääomaan -11 654 667,56 0,00
Muu oma pääoma 31.12. 977 009 010,43 1 197 874 890,09Edellisten tilikausien voitto /tappio

Aloittava tase 1.1. -10 533 621,90 -8 545 514,50
Voiton tuloutus valtiolle tilikauden aikana

Poistoerosta siirretty omaan pääomaan

Edellisten tilikausien voitto/tappio 31.12. 10 533 621,90 -8 545 514,50Tilikauden tulos 1.1-31.12. -910 495,47 -1 988 107,40
Vapaa oma pääoma 31.12. -910 495,47 -10 533 621,90Oma pääoma yhteensä 31.12.2015 976 098 514,96 1 187 341 268,19

 

Saadut ennakot, euroa 31.12.2016 31.12.2015
EU-rahoitteiset 914 971,15 3 083 490,90
Ympäristöministeriöltä 1 808 001,04 5 435 059,79
Maa-ja metsätalousministeriöltä 983 693,15 668 830,24
Muut 399 452,01 297 663,08
Yhteensä 4 106 117,35 9 485 044,01Muut velat, euroa 31.12.2016 31.12.2015
Saadut pantit 5 500,00 4 750,00
Yhteensä 5 500,00 4 750,00

 

Velat liikelaitoksen liiketoiminnalle ja liikelaitoksen tytäryhtiöille Tytäryhtiöille 31.12.2016 Tytäryhtiöille 31.12.2015 Liiketoiminnalle 31.12.2016 Liiketoiminnalle 31.12.2015 Yhteensä 31.12.2016 Yhteensä 31.12.2015
Ostovelat 113 158,46 28 737,77 42501,67 597 827,97 155 660,13 626 565,74
Muut velat 0 2 020,48 0 0,00 0,00 2 020,48
Siirtovelat 1 523,10 4 379,46 25 150,00 1 417 469,30 26 673,10 1 421 848,76
Sisäiset velat yhteensä 114 681,56 35 137,71 2 015 297,27 2 015 297,27 182 333,23 2 050 434,98Muut velat 31.12.2016 31.12.2015
Ennakonpidätysvelka 405 050,05 390 305,52
Sosiaaliturvamaksuvelka 35 589,63 31 943,29
Jäsenmaksutilitysvelka 8 931,03 17 877,62
Arvonlisäverovelka 359 145,51 195 259,01
Muut -118 975,42 253 641,66

689 740,80 889 027,10


 

Siirtovelat, euroa 31.12.2016 31.12.2015
Valtiolle suorittamatta olevan velan määrä 453 087,50 471 028,95
Lomapalkkavelka sos.kuluineen 4 721 628,96 4 725 875,05
ALV-velka

Muut siirtovelat 1 215 523,40 1 371 165,59
Yhteensä ulkoiset siirtovelat 6 390 239,86 6 568 069,59

 

Valtiolle suorittamatta olevan velan määrä 31.12.2016 31.12.2015
Ennakonpidätykset

Sosiaaliturvamaksuvelka

Vael-velka 401 120,19 418 757,45
Työttömyysvakuutusmaksut 51 967,31 52 271,50
Yhteensä 453 087,50 471 028,95

 

Vastuusitoumukset, henkilöstö ja kiinteän omaisuuden muutokset

Vastuusitoumukset milj. euroa 2016 2015
Leasingvastuut


tilikaudella maksetut 0,865 0,912
Leasingsopimuksissa on lunastusehto jäännösarvon saavuttaessa sovitun tason.
Sopimukset on irtisanottavissa 3 kk irtisanomisajalla.

 

Henkilöstön lukumäärä, henkilötyövuosia 2016 2015
(ei sisällä poissaoloja)

Toimihenkilöt 520 524

 

Kiinteän omaisuuden muutoksetLisäykset Lkm Muutos, maa-ala ha Muutos, vesiala ha Muutos, tasearvo euroa
Muu saanto (saantoselitys) 1 0,00 2,50 1 835,00
Lunastus 1 5,00 0,00 3 785,00
Varainsiirtovero 7 0,00 0,00 66 144,00
Kauppa luonnonsuojelutarkoitukseen 8 219,69 13,40 1 657 000,00
Hallinnansiirto luonnonsuojelutarkoitukseen 302 3 556,59 379,78 16 003 802,59
Maankäyttömuutos (lt:sta jht:een) 94 15 086,29 189,40 1 908 245,83
Yhteensä 413 18 867,57 585,08 19 640 812,42


Kiinteän omaisuuden muutoksetVähennykset Lkm Muutos, maa-ala ha Muutos, vesiala ha Muutos, tasearvo euroa
Kauppa 6 -8,80 0,00 -11 439,60
Lunastus 3 0,00 -0,31 -2 759,00
Hallinnansiirto 2 -4,30 -0,30 -213,00
Maankäyttömuutos (jht:sta lt:een) 18 34 259,72 6 532,66 -1 425 538,78
Yhteensä 29 34 246,62 6 532,05 -1 439 950,38


 


 Julkisiin hallintotehtäviin osoitettu rahoitus valtion talousarviosta

Talousarviotili (euroa) TA 2016 LTA
2016
Talous-
arviot
yht 2016
Siirtynyt
vuodelta
2015
Käytettä-
vissä 2016
Netto-
käyttö
2016
Siirtyy
vuodelle
2017

30.64.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (MMM) 5 754 000 0 5 754 000 668 830 6 422 830 5 439 137 983 693
35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (YM) 33 116 000 2 000 000 35 116 000 4 041 532 39 157 532 37 312 421 1 845 111 ¹
35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankkiminen (YM) 0 0 0 1 369 890 1 369 890 1 362 021 7 869
Talousarviossa osoitettu rahoitus yhteensä 38 870 000 2 000 000 40 870 000 6 080 253 46 950 253 44 113 579 2 836 674
Vähennetään suoraan omaan pääomaan kirjattu investointirahoitus
1 427 134

Lisätään laskutetut erillisrahoitukset, jotka nettoutettu rahoituslajeille
1 437 696

Muu valtion talousarviosta saatu rahoitus
2 075 256

Valtion talousarviosta saatu rahoitus yhteensä
46 199 396


¹ Siirtyy vuodelle 2017, määräraha sidottu LTA 1/2016 ja TA16 päätöksien mukaisesti eri hankkeisiin esimerkiksi Hossan tulevan kansallispuiston peruspalveluiden kunnostukseen sekä luonnonsuojelualueiden kiinteistönmuodostuksiin sekä 2016 käynnistyneiden uusien EU-rahoitteisten hankkeiden omarahoitukseen.

 

Meno- ja tuloerittelyt talousarviotileittäin

Maa- ja metsätalousministeriö mom 30.64.50 Toteuma 2016 Toteuma 2015
Palkkausmenot 2 846 233,03 2 955 610,23
Muut kulutusmenot 3 485 000,86 3 472 271,13
Maanhankintainvestoinnit

Muut investoinnit 11 187,51 -8 355,73
Tulot (pääosin siemenmyyntiä) -888 284,31 -750 268,52
Muu laskutettu rahoitus -15 000,00 -7 590,00
Nettokäyttö 5 439 137,09 5 661 667,11

Ympäristöministeriö mom 35.10.52 Toteuma 2016 Toteuma 2015
Palkkausmenot 17 019 282,42 16 849 104,66
Muut kulutusmenot 18 906 046,77 18 117 794,57
Maanhankintainvestoinnit
0,00
Muut investoinnit 1 972 911,69 334 734,64
Tulot -16 935,50 -55 409,40
Muu laskutettu rahoitus -517 476,11 -19 971,92
Nettokäyttö 37 363 829,27 35 226 252,55

Ympäristöministeriö mom 35.10.63 Toteuma 2016 Toteuma 2015
Palkkausmenot 128,92 0,00
Muut kulutusmenot 50 239,11 254 567,54
Muut investoinnit 0,00 -183 333,95
Tulot 0,00 -3 291,04
Maanhankinnan kulut yhteensä 50 368,03 67 942,55
Maanhankintainvestoinnit ja myynnit 1 610 015,64 1 383 573,03
Nettokäyttö 1 660 383,67 1 451 515,58

 

Valtion talousarvion ulkopuolinen rahoitus

Tuotot rahoitusläheittäin 2016 2015
Euroopan aluekehitysrahasto 349 590,72 40 480,64
EU:n ympäristörahasto (LIFE) 1 155 895,28 1 049 714,93
Muu EU-rahoitus 126 629,32 113 513,99
Muut rahoittajat 1 131 250,30 116 205,84
Investointi-avustusten eliminointi -407 838,21 -187 363,06
Yhteensä 2 355 527,41 1 132 552,34

 

Kustannusvastaavuuslaskelmat

KUSTANNUSLASKENNEN PERIAATTEET

Kustannusvastaavuuslaskelmat laaditaan Valtiokonttorin määräyksestä. Kustannuslaskentamalli perustuu Valtion kirjanpidon käsikirjassa julkaistuihin kustannusvastaavuuslaskelmassa noudatettaviin yleisperiaatteisiin. Menojen jakautuminen prosesseittain laskettiin kirjanpidon tietojen perusteella hyödyntäen prosessijakoa noudattavaa kustannuspaikkaryhmittelyä. Kustannusvastaavuuslaskelmat laadittiin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kustannuslaskennan periaatteilla, jotka perustuvat sekä kirjanpitoon että säännölliseen työajankäytön seurantaan.

Kustannuslaskennassa kaikki palkkausmenot kohdennetaan tehtäville ajankäytön mukaisessa suhteessa. Maksullisen toiminnan välitön työaika kohdennetaan suoraan suoriteryhmille. Välillinen työaika ja muut kustannukset kohdennetaan välittömän työajan suhteessa. Maksulliseen toimintaan käytetty välitön työaika oli yhteensä 14,06 % (14,30 % v. 2015) koko työpanoksesta.

Maksullisen toiminnan pääomakustannukset laskettiin käyttäen välittömän työajan suhdetta kokonaistyöpanoksesta. Korkoprosenttina käytettiin Valtiokonttorin määräyksen mukaista nimelliskorkoa, joka vuodelle 2016 oli 0,2 % (0,6 % v. 2015).Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat 2015–2016

Julkisoikeudelliset suoritteet YM:n toimiala
MMM:n toimiala
Suoritteet yhteensä
(1000 e) Tot 2016 Tot 2015
Tot 2016 Tot 2015
Tot 2016 Tot 2015
Tuotot 202 106
3 047 2 962
3 249 3 069
Henkilöstökustannukset 25 93
1 737 1 617
1 762 1 710
Muut erilliskustannukset 38 113
1 337 978
1 375 1 091
Poistot ja korot 2 10
146 171
148 181
Osuus yhteiskustannuksista 6 28
407 488
413 516
Kustannukset yhteensä 71 244
3 627 3 254
3 698 3 498
Kustannusvastaavuus 130 -138
-580 -291
-449 -429
Kustannusvastaavuus, % 283% 44%
84% 91%
88% 88%


Liiketaloudellisesti hinnoitellut suoritteet YM:n toimiala
MMM:n toimiala
Suoritteet yhteensä
(1000 e) Tot 2016 Tot 2015
Tot 2016 Tot 2015
Tot 2016 Tot 2015
Tuotot 5 014 4 794
2 540 2 575
7 554 7 368
Henkilöstökustannukset 1 085 1 535
896 709
1 981 2 244
Muut erilliskustannukset 1 818 1 733
1 445 1 162
3 263 2 895
Poistot ja korot 91 163
75 92
166 255
Osuus yhteiskustannuksista 254 463
210 214
464 677
Kustannukset yhteensä 3 249 3 893
2 626 2 177
5 875 6 070
Kustannusvastaavuus 1 765 901
-86 397
1 679 1 298
Kustannusvastaavuus, % 154% 123%
97% 118%
129% 121%


Erillislainsäädäntöön perustuvat suoritteet YM:n toimiala
MMM:n toimiala
Suoritteet yhteensä
(1000 e) Tot 2016 Tot 2015
Tot 2016 Tot 2015
Tot 2016 Tot 2015
Tuotot 249 127
275 158
524 285
Henkilöstökustannukset 183 21
11 48
194 68
Muut erilliskustannukset


48 36
48 36
Poistot ja korot 15 2
1 5
16 7
Osuus yhteiskustannuksista 43 6
3 14
45 21
Kustannukset yhteensä 241 29
62 103
303 132
Kustannusvastaavuus 8 98
213 55
221 153
Kustannusvastaavuus, % 103% 440%
444% 153%
173% 216%Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma laadittiin Valtiokonttorin ohjeiden mu-kaisesti tulo menon kohdalle -periaatteella. Tällöin rahoittajien rahoitusosuudesta kohdennetaan kul-lekin tilikaudelle tuotoksi vain hankkeen tilikaudelle kohdennettuja kustannuksia vastaava osuus. Menot kohdennetaan suoriteperusteisesti. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskel-massa täydentävällä rahoituksella rahoitetut hankkeet ja muu toiminta määriteltiin rahoituslähdepe-rusteisesti. Hankkeiden omarahoitukseen laskettiin mukaan maksullisen toiminnan tulorahoituksella ja valtion talousarviosta saaduilla tuloilla maksetut hankekulut. Pääomakustannukset sekä muut yh-teiskustannukset kohdennettiin yhteisrahoitteiseen toimintaan palkkamenojen suhteessa.

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat 6,71 miljoonaa euroa (7,36 M€ v. 2015). Yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot sisältävät hanketoiminnalla saadun liikevaihdon muodostuen pääosin en-nallistamistöissä saadusta puun myynnistä.

Yhteisrahoitteisissa hankkeissa keskeisiä kumppaneita rahoittajina olivat ministeriöt, ELY-keskukset, maakuntaliitot ja kasvavana sekä merkittävänä rikosseuraamusvirasto. Rahoitukseltaan merkittävimmät yhteisrahoitteiset hankkeet toteutettiin erillisillä ministeriön osoittamilla rahoituksella, EAKR- sekä LIFE+-rahoitusohjelmilla, työllisyystyöohjelmilla sekä naapuruusohjelmilla. Luontopalvelujen yhteisrahoitteinen hanketoiminta oli valtakunnallista.

Yhteisrahoitteisen toiminnan omarahoitusosuus oli 71 % (62 % v. 2015). Luontopalvelujen yhteisra-hoitteiset hankkeet ovat pääsääntöisesti hankkeita, joiden rahoituksen kriteerit määrittää rahoittaja. Näissä hankkeissa rahoittaja hyväksyy vain osan kustannuksista (esim. Life-hankkeiden kustannus-vastaavuus on pääsääntöisesti 40 %). Mikäli näiden hankkeiden osuus yhteisrahoitteisista hankkeista on suuri, merkitsee se luontopalvelujen koko yhteisrahoitteisen toiminnan omarahoituksen kasvua vuositasolla. Luontopalvelujen painopisteenä on ohjaavien ministeriöiden kanssa tehdyn tulossopi-muksen mukaisesti edelleen panostaa valtakunnallisesti toteutettavaan yhteisrahoitteiseen hanketoi-mintaan, jolla tuetaan luontopalveluille asetettujen tavoitteiden toteuttamista.Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 2015–2016

Yhteisrahoitteinen toiminta 1000e 2016 2015
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot

- valtion talousarviorahoitus 1 441 1 984
- EU:lta saatu rahoitus 2 340 1 686
- muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 2 701 3 103
- yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 231 591
Tuotot yhteensä 6 712 7 364
Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset

- aineet tarvikkeet ja tavarat 1 327 1 535
- henkilöstökustannukset 7 307 5 817
- vuokrat 1 072 1 425
- palvelujen ostot 3 249 4 540
- muut erilliskustannukset 7 903 3 289
Erilliskustannukset yhteensä 20 858 16 606
Yhteisrahoitteisen toiminnan yhteiskustannukset

-tukitoimintojen kustannukset 1 844 1 899
-poistot 659 623
-korot 1 44
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 2 504 2 567
Kokonaiskustannukset yhteensä 23 361 19 173
OMARAHOITUSOSUUS (tuotot-kustannukset) -16 649 -11 809
Omarahoitusosuus % 71% 62%