Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön määrän kehitys

Luontopalveluissa työskenteli vuoden lopussa 408 vakinaista henkilöä (edellisvuonna 404). Luontopalveluissa tehtiin kertomusvuonna yhteensä 524 henkilötyövuotta, mikä oli lähes saman suuruinen määrä kuin edellisvuonna (520 htv.). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä säilyi entisellään ollen vuoden lopussa 49,3 vuotta. Maksettu palkkasumma säilyi saman suuruisena ja oli noin 21,1 milj. euroa.

 

Tavoite 2016 2015 2014 2013Henkilömäärä, 31.12.
vakinaiset 408 404 415 403

määräaikaiset 122 88 190 200
Henkilötyövuodet
vakinaiset 373,7 371 373,1 369,6

määräaikaiset 150 150 250,7 208,9
Henkilöstön keski-ikä
vakinaiset 49,3 49,3 48,8 48,6

määräaikaiset 37,4 37,4 34,5 34,9
Vakinaisten koulutustaso indeksi 31.12. 6,76 6,62 6,5 6,41
Palkkasumma, milj. eruoa ilman sivukuluja 22,1 21,1 24,7 22,6

 

Luontopalvelut työllisti Metsähallituksen ja kaikkien kolmen rikosseuraamusalueen välisten yhteistyösopimusten mukaisesti avolaitosvankeja suojelualueiden kunnostus- ja hoitotöissä eri puolilla Suomea. Avolaitosvankien kokonaistyöpanos oli noin 60 htv.

Työpanoksen jakautuminen tehtävittäin ja yksiköittäin

Luontopalvelujen työpanoksesta ohjausyksiköissä tehtiin 11 % ja alueyksiköissä 89 %. Tehty työmäärä kasvoi jonkin verran Lapin ja Pohjanmaan alueyksiköissä. Toiminnoista luonnon virkistyskäytön tehtäviin kohdistettu työpanos kasvoi 7 %.


Luontopalveluissa tehty työmäärä (htv) yksiköittäin ja toiminnoittain

Kaikki tehtävät tehtäväryhmittäin Ohjausyksiköt Etelä-Suomi Pohjanmaa Lappi Yht 2016 Yht 2015

Luonnonsuojelu 9,7 61,3 33,2 20,0 124,2 132,0
Luonnon virkistyskäyttö 9,9 113,4 64,8 85,7 273,8 255,7
Allueiden hallinta 6,2 11,9 9,6 7,3 34,9 36,1
Eräpalvelut 15,3 13,2 14,8 16,6 60,0 62,2
Muut tehtävät 18,4 5,0 3,7 4,0 31,1 34,3
TEHTÄVÄT YHTEENSÄ 59,5 204,8 126,1 133,6 524,0

TEHTÄVÄT 2015 63,2 211,4 117,1 128,4
520,3

 

Työhyvinvointi

Työsuojeluun liittyviä toimipaikkaselvityksiä tehtiin yhdessä työterveyshuollon kanssa neljä. Hämeenlinnassa ja Evolla tarkasteltiin retkeilyalueen huoltoa ja vankityötä, Vaasassa meritoimintaa, Pudasjärvellä Syötteen luontokeskusta ja Kuusamossa Karhuntassun toimiston työolosuhteita.

Aluehallintavirastojen työturvallisuustarkastuksia tehtiin kolme. Kotkassa tarkastelun kohteena oli meritoiminta, mm. kansallispuiston huoltotyöt ja veneellä liikkuminen. Kalajoen meriluontokeskuksessa ja Syötteen luontokeskuksessa tarkastettiin keskusten tiloja, opastusta ja asiakaspalvelua.

Yhteistyötoimikunta, joka sisältää luontopalveluissa myös työsuojelutoimikunnan tehtävät, kokoontui kuusi kertaa (vuonna 2015 8 kertaa). Laki velvoittaa pitämään vähintään neljä yt-toimikunnan kokousta vuosittain. Lisäkokouksia pidettiin, koska Metsähallituslain uudistamisen vaiheita ja luontopalveluiden kehittämistä oli syytä informoida henkilöstön edustajille.

Kaikissa kolmessa alueellisen yhteistoiminnan neuvottelussa (Lappi, Pohjanmaa, Etelä-Suomi) tuotiin esiin ajankohtaisia asioita työsuojelutoiminnasta. Lisäksi pidettiin tietoiskut esimieskoulutuksessa ja muutamassa tiimi- ja verkostopalaverissa.

Työsuojelupäällikkö piti seitsemän työsuojelukoulutusta eri puolilla maata: Ivalo, Rovaniemi, Oulu, Hämeenlinna, Jyväskylä, Kajaani ja Kuopio. Koulutuksen sisältö perustuu Työturvallisuuskeskuksen työturvallisuuskorttikoulutukseen. Erityinen huomio kiinnitettiin työhön liittyviin kuormitustekijöihin ja yhteisen työpaikan työturvallisuuteen. Työturvallisuuskorttiin vaadittavan tentin suoritti kaikkiaan 142 Luontopalvelujen henkilöä.

Ennakoivan ajon koulutusta hankittiin liikenneopettajalta. Neljä tilaisuutta pidettiin yhdistämällä luokka-opetusta ja Lyncin etäopetusta. Koulutuspäiviin osallistui kaikkiaan 43 henkilöä.


Työhyvinvoinnin kehitys 2013-2016

Tavoite 2016 2015 2014 2013Lähtövaihtuvuus, vakinaiset % 2,9 1,4 3,4 2,4
Tulovaihtuvuus, vakinaiset % 3,1 3,5 3,5 4,3
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen (lkm) 0 2 1 1
Sairauspoissaolot, työpäivää / htvTyöterveyshuolto, euroa / htv (netto)Tapaturmien lukumäärä 15 29 36 30

Työtapaturmista johtuvat poissaolot, työpäivää / htv 0,3 0,2 0,3 0,8
Työtyytyväisyys ja inhimillisen pääoman kehitys (henkilöstötutkimus)
esimiestyöskentely (asteikko 1–5) 3,9 4,0 4,0 3,9

osaamisen kehittyminen ja uudistuminen (asteikko 1–5) 3,9vire (asteikko 1–5) 3,9

Tulospalkkio

Vuoden 2016 tulospalkkiotekijöitä ovat edelleen kokonaistuottavuus, asiakastyytyväisyys ja julkisuuskuva. Neljäs tekijä, kynnysarvo, on Metsähallitus-konsernin tulos verojen jälkeen.