Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien pro forma tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Johdanto

Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät hoitaa Luontopalvelut-tulosyksikkö. Luontopalvelut vastaa Suomen luonnonsuojelualueverkoston hoidosta ja käytöstä hallinnassaan olevilla valtion maa- ja vesialueilla sekä yksityisillä luonnonsuojelualueilla yhteistyössä niiden omistajien ja ELY-keskusten kanssa. Luontopalvelut vastaa metsästys-, kalastus- ja maastoliikenneasioista, tuottaa yhteiskunnallisia luonto- ja retkeilypalveluja sekä hoitaa lajisuojelun tehtäviä kaikilla valtion mailla ja vesillä. Luontopalveluilla on myös metsäpuiden siementen hankintaan ja varastointiin liittyviä tehtäviä. Luontopalvelut vahvistaa toiminnallaan saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytyksiä.

Luontopalvelujen hallinnassa ja hoidossa on noin 3,6 miljoonaa hehtaaria valtion maita ja 0,8 miljoona hehtaaria valtion vesiä. Eräpalveluja tarjotaan kaikilla Metsähallituksen hallinnassa olevilla valtion mailla ja vesillä. Luontopalvelut sovittaa yhteen alueidensa tarjoamia ekosysteemipalveluja ja niihin liittyviä tarpeita ja tavoitteita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja tukeutuu toiminnassaan parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon ja asiantuntemukseen.

Luontopalvelujen toimintatavat ja päätökset ovat läpinäkyviä ja avoimia ja perustuvat hyvään hallintoon. Aktiivisella viestinnällä luontopalvelut edistää kansalaisten tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja merkityksestä sekä kestävästä käytöstä ja innostaa ihmisiä lähtemään luontoon ja erälle. Luontopalvelut osallistuu toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön sekä vahvistaa Suomen luonnon ja siihen liittyvien ekosysteemipalvelujen kansainvälistä tunnettuutta sekä vahvistaa Suomen maabrändiä.

Luontopalvelujen erillistilinpäätöksen tuloslaskema ja tase liitetietoineen, rahoituslaskelma sekä toimintakertomus on esitetty koskien koko toimintavuotta 2016 ajalta 1.1.–31.12.2016 ollen vertailukelpoinen edelliseen vuoteen nähden. Luontopalvelujen tulos, tase ja rahoituslaskelma tilikaudelta 15.4–31.12.2016 on esitetty liitetiedoissa Metsähallitus -konsernin tilinpäätöksessä.