Julkaisut

Julkaisut

Tilinpäätös

Muut liitetiedot

TASE, JULKISET HALLINTOTEHTÄVÄT, euroa, yhteenlaskettu 14.4.2016 ja 31.12.2016

    Julkiset hallintotehtävät 31.12.2016 31.12.2015
       
VASTAAVAA    
       
PYSYVÄT VASTAAVAT    
Aineettomat hyödykkeet    
  Aineettomat oikeudet 354 387,94 510 749,58
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 354 387,94 510 749,58
       
Aineelliset hyödykkeet    
  Maa- ja vesialueet 941 609 632,93 1 150 610 917,57
  Tiet 211 732,86 259 009,04
  Rakennukset ja rakennelmat 19 971 618,82 22 011 936,33
  Koneet ja kalusto 155 679,32 308 822,06
  Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 32 041,92 31 034,46
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 961 980 705,85 1 173 221 719,46
       
Sijoitukset    
  Osuudet saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöissä 12 365 111,43 12 365 111,43
  Osuudet osakkuusyrityksissä 0,00 0,00
  Muut osakkeet ja osuudet 737 704,68 737 704,68
  Muut saamiset 1 800,00 1 800,00
Sijoitukset yhteensä 13 104 616,11 13 104 616,11
       
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 975 439 709,90 1 186 837 085,15
       
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Vaihto-omaisuus    
  Valmiit tuotteet 1 776 308,10 1 945 768,42
Vaihto-omaisuus yhteensä 1 776 308,10 1 945 768,42
       
Saamiset    
Lyhytaikaiset saamiset    
  Myyntisaamiset 1 716 113,79 1 203 600,67
  Saamiset liikelaitoksen liiketoiminnalta 245 753,25 952 317,52
  Saamiset saman liikelaitoksen tytäryhtiöiltä 141 049,26 222,56
  Saamiset osakkuusyhtiöiltä 0,00 0,00
  Muut saamiset 8 654,83 154 358,13
  Siirtosaamiset 2 337 782,44 2 433 982,05
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 4 449 353,57 4 744 480,93
Rahoitusarvopaperit 0,00 0,00
Rahat ja pankkisaamiset 7 763 275,80 14 295 650,20
       
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 13 988 937,47 20 985 899,55
       
VASTAAVAA YHTEENSÄ 989 428 647,37 1 207 822 984,70
       
       
       

MUUT LIITETIEDOT

TASE, JULKISET HALLINTOTEHTÄVÄT, euroa, yhteenlaskettu 14.4.2016 ja 31.12.2016
       
    Julkiset hallintotehtävät 31.12.2016 31.12.2015
       
VASTATTAVAA    
       
OMA PÄÄOMA    
  Muu oma pääoma 977 009 010,43 1 197 874 890,09
  Edellisten tilikausien tulos 0,00 -8 545 514,50
  Tilikauden tulos -910 495,47 -1 988 107,40
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 976 098 514,96 1 187 341 268,19
       
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen    
  Muut velat, korottomat 5 500,00 4 750,00
Lyhytaikainen    
  Saadut ennakot 4 106 117,35 9 485 044,01
  Ostovelat 1 956 201,17 1 484 390,83
  Velat liikelaitoksen liiketoiminnalle 67 651,67 2 015 297,27
  Velat saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöille 114 681,56 35 137,71
  Muut velat (sis.koroll.) 689 740,80 889 027,10
  Siirtovelat 6 390 239,86 6 568 069,59
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 13 330 132,41 20 481 716,51
       
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 989 428 647,37 1 207 822 984,70