Julkaisut

Julkaisut

Pääjohtajan katsaus

Ratkaisujen vuosi – nyt yhdessä eteenpäin

Metsähallituksella on takanaan vilkas ja monivivahteinen vuosi 2016. Isoista muutoksista huolimatta Metsähallitus ylsi kelpo tulokseen. Osaava ja ammattitaitoinen työmme tuotti hienoja tuloksia niin kiinteistökehityksessä, luonnonsuojelussa, metsätaloudessa kuin virkistyskäytössäkin.

Vuonna 2016 tapahtui paljon sekä meillä että maailmalla. Uusi metsähallituslaki tuli voimaan keväällä, Metsähallituksen pääjohtaja ja luontopalvelujohtaja vaihtuivat, ja toimintaa ohjaavat omistajapoliittiset linjaukset ja strategia uusiutuivat. Myös maailmalla tuiversivat monet muutokset Britannian brexit-päätöksestä ja Yhdysvaltain presidenttitaistosta alkaen.

Metsähallituslain uusiminen herätti vilkasta ja jopa intohimoista kansalaiskeskustelua. Se kertoo, että valtion maat ja vedet ovat tärkeitä suomalaisille. Se on erittäin ilahduttavaa. Myös me Metsähallituksessa annamme työllemme ison merkityksen, meneillään olevassa uuden strategian jalkautuksessa henkilöstö pitää yhteiskunnallista merkityksellisyyttä yhtenä työnsä arvokkaimmista piirteistä.

Uuden lain merkittävin muutos oli metsätalouden tulosyksikön yhtiöittäminen Metsähallitus Metsätalous Oy:ksi. Sillä on yksinoikeus harjoittaa metsätaloutta valtion monikäyttömetsissä. Yhtiö ei omista metsiä, vaan omistusoikeus säilyy valtiolla. Järjestelyllä valtion metsätalousliiketoiminta organisoitiin EU-säädösten edellyttämällä kilpailuneutraalilla tavalla niin, että liiketoiminnan harjoittaminen voitiin jättää valtion haltuun. Kansallispuistot, erämaa-alueet ja muut luonnonsuojelualueet pysyvät nykyisessä käytössä ja niiden hoito ympäristöministeriön ohjauksessa.

Eurojen ohella monia muita hyötyjä

Metsähallituskonsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 333 miljoonaa euroa, eli hyvin lähellä edellisen vuoden liikevaihtoa, joka oli 337 miljoonaa euroa. Ilman kertaluonteisia kuluja oikaistu vuositulos oli 107 miljoonaa, joka on nelisen miljoonaa yli budjettitavoitteen. Lakimuutoksesta aiheutuneet lisäeläkemaksut ja muut kertaerät kuitenkin pudottivat tuloksen 94 miljoonaan euroon.

Vanhan lain voimassaoloajalta 1.1.–14.4.2016 Metsähallitus tuloutti valtion kassaan 10 miljoonaa euroa. Loppuvuodelta liikelaitoksen hallitus esittää valtiolle 86 miljoonan euron tuloutusta käytettäväksi yhteiseen hyvään. Lisäksi Metsätalous Oy maksaa liikevoitostaan veroa valtiolle.

Liiketoiminnan ohella Metsähallituksen Luonto- sekä Eräpalvelujen vaikuttavuus on merkittävä. Näiden yksiköiden käyttämä rahoitus ylsi viime vuonna 63 miljoonaan euroon.

Metsähallituksen liiketoiminta on kokonaisuus, jossa jokaista kahta tuotettua euroa kohti tuotetaan muita kuin rahamääräisiä hyötyjä valtiolle vähintään euron verran. Lakimuutos ei vaikuttanut näihin Metsähallituksen yhteiskunnallisiin velvoitteisiin, vaan talouskäytössä olevien monikäyttömetsien virkistyskäyttö sekä monimuotoisuuden ja porotalouden edellytysten turvaaminen huomioidaan valtion mailla kuten aiemminkin.

Vuonna 2016 näiden yhteiskunnallisten velvoitteiden rahallinen panostus oli 56 miljoonaa euroa. Ilman niitä liiketulos olisi ollut arviolta 56 miljoonaa euroa suurempi.

Elinvoimaa maakuntiin

Metsähallituksen toiminnalla on monia välillisiä talousvaikutuksia, jotka tuovat maakuntiin sekä työtä että rahaa. Kansallispuistoihin tehtiin vuonna 2016 yli 2,8 miljoonaa käyntiä, kasvua oli edellisvuoteen seitsemän prosenttia. Kaikkien 39 kansallispuiston kävijöiden rahankäytön paikalliset kokonaistulo- ja työllisyysvaikutukset olivat yhteensä 178,9 miljoonaa euroa ja 1 774 henkilötyövuotta. Kävijöiden lähiseudulle jättämän rahankäytön vaikutus kasvoi edellisvuodesta 21 prosenttia.

Liiketoiminnassa Metsähallituksen Kiinteistökehitys (Laatumaa) vauhditti kahden keskeisen matkailukohteen, Rukan ja Saariselän kehittämistä merkittävästi. Itä-Rukan kaavoituksen käynnistäminen antaa tärkeän kasvusysäyksen koko matkailukeskukselle.

Metsähallituksen pääliiketoiminnasta vastaava Metsätalous Oy saavutti tavoitteensa. Ainespuun myyntimäärä oli 5,9 miljoonaa kuutiometriä, suunnilleen edellisvuoden tasolla. Puunkorjuu-, -kuljetus- ja osa metsänhoitotöistä hoidetaan yrittäjien toimesta. Vuonna 2016 Metsähallitukselle urakoi yhteensä noin 420 metsäalan yritystä, joiden palveluksessa työskenteli 2000 henkilöä. Suojelu- ja retkeilyalueille suuntautuva matkailu ja virkistyskäyttö työllistivät myös yrittäjiä niin matkailussa kuin kohteiden huollossa.

Hoitotoimet auttoivat uhanalaista lajistoa

Metsähallituksen luonnonsuojeluammattilaiset ovat tehneet laadukasta työtä luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi. Tuloksia on syntynyt: esimerkiksi uhanalaisten lajien, kuten saimaannorpan ja valkoselkätikan, kannat ovat vahvistuneet hyvän suojelutyön seurauksena. Myös monikäyttömetsissä kiireellistä suojelua vaativien lajien kohteista valtaosalla tilanne oli vuonna 2016 tehdyn tarkastelun mukaan hyvä.

Viime vuonna käynnistettiin isoja LIFE-hankkeita, suurimpana sisävesien luonnon suojeluun tähtäävä hanke, Freshabit-LIFE IP. Tässä Suomen kaikkien aikojen suurimmassa EU:n LIFE-rahaston rahoittamassa hankkeessa yhteistyössä kumppaneiden kanssa kehitämme uusia menetelmiä vesiperintömme hoitoon.

Luonnonarvojen vaaliminen hyödyttää lajiston lisäksi myös meitä luonnon käyttäjiä. Esimerkiksi kalavesien hoidossa vahvistamme luontaisia ja kotimaisia kala- ja rapukantoja, ja tämä tuo kalastajille lisää kalastusmahdollisuuksia. Tämä tukee myös paikallistaloutta. Vuonna 2016 valtion alueilla kalastavien ja metsästävien kokonaistulo- ja työllisyysvaikutukset olivat yli 40 miljoonaa euroa ja 249 henkilötyövuotta.

Tulevaisuus tehdään yhdessä

Suomen satavuotisjuhlavuonna 2017 Metsähallitus elää 158. toimintavuottaan. Olemme osa yhteiskuntaa. Yhdessä haluamme sitä myös kehittää.

Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla teemme tätä työtä luonnonvarasuunnittelun muodossa. Yhdessä kymmenien sidosryhmien kanssa mietimme, miten näillä alueilla sijaitsevien valtion maiden ja vesien avulla voitaisiin lisätä yhteiskunnan hyvinvointia ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Biotalouden innovaatiot lupaavat hyvää tulevaisuutta myös Metsähallitukselle. Valtion maissa ja vesissä on paljon mahdollisuuksia: puuntuotannon ohella energia, ruoka, muut luonnontuotteet sekä luonnon tarjoamat hyvinvointi- ja terveyspalvelut ovat biotalouden ydintä.

Kansallisomaisuuden hoitamiseksi ja kehittämiseksi Metsähallitus on entistä paremmassa iskussa. Uutta Monipuolisen biotalouden edelläkävijä -strategiaamme viemme osaksi arkea yhdessä henkilöstön kanssa. Sisäisiä prosesseja on kehitetty uuden lain mukaiseksi ja toimivimmiksi.

Sidosryhmätutkimuksen mukaan Metsähallituksella on edelleen hyvä maine vastuullisuudessa. Sidosryhmistä 79 prosenttia on sitä mieltä, että Metsähallitus turvaa valtion maiden vakaan tuoton melko tai erittäin hyvin. Kiitän henkilöstöä hienosta työstä. Jatketaan yhdessä eteenpäin!


Pentti Hyttinen
pääjohtaja

 

Kuva: Kaisa Sirén