Julkaisut

Julkaisut

Metsähallitus 2016

Riskienhallinta

Metsähallituksessa riskejä hallitaan määritetyn riskienhallintaprosessin avulla. Tavoitteena on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, lakisääteisten tehtävien täyttäminen ja toiminnan jatkuvuus.

Toimintatapa

Riskit jaotellaan strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin. Suhtautuminen riskinottoon on maltillinen. Riskien merkittävyyttä arvioidaan tapahtuman todennäköisyyden ja vaikutuksen yhdistelmänä, ja niitä hallitaan siellä, missä ne syntyvät. Tulosyksiköiden ja tytäryhtiöiden johtajat vastaavat yksikkönsä tai yhtiönsä riskienhallinnasta. Talousjohtaja vastaa riskienhallintaprosessista ja riskienhallinnan ohjauksesta. Metsähallituksen riskienhallintapäällikkö vastaa riskienhallinnan koordinoinnista, kehittämisestä, ohjeistuksesta ja raportointimalleista sekä organisaation riskienhallinnan tukemisesta.

Metsähallituksen hallitus hyväksyy riskienhallintapolitiikan ja arvioi muutostarpeet vuosittain. Hallitus saa vuosittain tilannekatsauksen Metsähallituksen riskeistä ja niiden hallinnasta. Toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu riskienhallinnasta.


Keskeiset riskit

Metsähallituksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisiä riskejä ovat puun ja kiinteistöjen hintojen sekä menekin kehitys, metsätalouskäytössä olevien maa-alueiden määrän ja laadun säilyminen asetettavien tavoitteiden edellyttämällä tasolla sekä Luontopalvelujen tehtävien ja rahoituksen tasapaino.

Operatiiviseen toimintaan vaikuttavia riskejä ovat lisäksi luonnonolosuhteet ja tietojärjestelmien toimintaan liittyvät epävarmuudet. Uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen tuloksellisuus sekä maineen säilyminen hyvänä vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen. Metsähallituksen toiminnan arvostus, sekä virkistys- ja suojelutyön että metsätalouden osalta, vaikuttaa myös toimintaedellytyksiin. Käynnissä olevien kehityshankkeiden onnistuminen vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen.

Vuonna 2016 metsähallituslain valmistuminen poisti paljon epävarmuutta organisaation toiminnasta. Pääosin riskienhallinta onnistui tarkastelujaksolla hyvin, mutta joitakin selviä parannuskohteita nousi esiin. Nämä liittyivät muun muassa henkilöstön osaamisen ylläpitämiseen sekä ICT-ympäristön toiminnan varmistamiseen. Metsähallitukseen kohdistui myös useita huijausyrityksiä.

Kuva: Jari Salonen