Julkaisut

Julkaisut

Metsähallitus 2016

Organisaatio ja johtaminen

Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin.

Metsähallituksen tehtävät on jaettu liiketoimintaan ja pääasiassa budjettivaroin hoidettaviin julkisiin hallintotehtäviin. Metsähallituksen liiketoiminta koostuu neljästä tytäryhtiöstä: Metsähallitus Metsätalous Oy, Fin Forelia Oy, Siemen Forelia Oy ja MH Kivi Oy sekä Kiinteistökehityksestä. Julkiset hallintotehtävät koostuvat Luontopalvelut- ja Eräpalvelut-yksiköistä.

Metsähallitus-konserni

Organisaatio


Konsernirakenne

Metsähallitus toimii maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Luonnonsuojelua koskevissa asioissa Metsähallitus on ympäristöministeriön ohjauksessa.

Metsähallituksen hallinnointi sekä talouden ja hallinnon järjestäminen perustuu Metsähallitusta koskevaan lakiin (234/2016) ja asetukseen (247/2016) sekä lakiin valtion metsätalous­osakeyhtiöstä (235/2016).

Liiketoiminnassa liikelaitos toimii liiketaloudellisin periaattein. Eduskunta hyväksyy vuosittain Metsähallituksen keskeiset palvelu- ja muut toimintatavoitteet. Samalla eduskunta päättää, missä määrin Metsähallituksen maanmyyntituloja tai maa- ja vesiomaisuutta käytetään uusien luonnonsuojelualueiden hankintaan. Maa- ja metsätalousministeriö päättää eduskunnan asettamien tavoitteiden pohjalta Metsähallituksen vuotuisista tulostavoitteista.

Julkiset hallintotehtävät, kuten luonnonsuojelualueiden hoito, lajien ja luontotyyppien suojelu sekä retkeily-, metsästys- ja kalastuspalvelujen tuottaminen, on määritetty laissa ja ne rahoitetaan valtion talousarvioon osoitetuilla varoilla. Julkisiin hallintotehtäviin käytetään myös esimerkiksi EU:n hankerahoitusta.

Liiketoiminnasta ja julkisista hallintotehtävistä pidetään erillistä kirjanpitoa ja laaditaan erilliset tilinpäätökset. Liiketoiminnan ja julkisten hallintotehtävien käytössä olevalle omaisuudelle on vahvistettu erilliset taseet.

Hallitus

Valtioneuvosto nimittää liikelaitokselle hallituksen kerrallaan enintään kolmeksi vuodeksi. Hallituksessa tulee olla yksi jäsen maa- ja metsätalousministeriöstä, yksi ympäristöministeriöstä ja yksi Lapista. Yhden hallituksen jäsenen tulee edustaa liikelaitoksen henkilöstöä ja olla liikelaitoksen palveluksessa.

Johtoryhmä

Liikelaitoksen johtamisessa pääjohtajaa avustaa johtoryhmä. Johtoryhmän jäseninä ovat pääjohtajan lisäksi liiketoimintayksiköiden johtajat, julkisten hallintotehtävien yksikön johtaja ja konserniyksiköiden johtajat.

Lue lisää:
› Metsähallituksen johtamis- ja hallintojärjestelmä

Kuva: Kari Leo