Julkaisut

Julkaisut

Avainluvut

Metsien kestävä käyttö2016 2015
PEFC-sertifioidut monikäyttömetsät


Monikäyttömetsien pinta-ala yhteensä, ha 5 063 523 4 919 000 1)

josta monikäyttömetsien metsämaata*, ha 3 593 580 3 493 000 1)

josta monikäyttömetsien kitumaata, ha 752 417 722 000 1)

josta monikäyttömetsien joutomaata, ha 717 526 704 000 1)

Metsätalouskäytössä oleva monikäyttömetsä, ha 3 033 766 3 012 981 1)
Rajoitetussa metsätalouskäytössä oleva monikäyttömetsä, ha 238 425 261 776 1)

josta luonnon monimuotoisuuden vuoksi rajoitetut kohteet, ha 23 868 32 554 1)

josta porotalouden harjoittamisen vuoksi rajoitetut kohteet, ha 7 799 8 001 1)

josta saamelaisten kotiseutualueella saamelaiskulttuurin edellytysten turvaamiseksi rajoitetut kohteet, ha 5 496 5 472 1)

josta erityisen merkittävässä virkistyskäytössä olevat kohteet, ha 201 262 215 749 1)

rajoitetussa käytössä olevien kohteiden osuus monikäyttömetsien metsämaan pinta-alasta, % 7 7 1)
Metsätalouskäytön ulkopuolella olevat monikäyttömetsä (ei hakkuita/poimintahakkuut), ha 321 389 302 345 1)

josta luonnon monimuotoisuuden vuoksi käytön ulkopuolella olevat, ha 187 201 178 872 1)

josta porotalouden harjoittamisen vuoksi käytön ulkopuolella, ha 31 441 32 243 2)

josta saamelaiskulttuurin edellytysten turvaamiseksi saamelaisten kotiseutualueella, ha 96 914 88 218 1)

josta erityisen merkittävässä virkistyskäytössä olevat kohteet, ha 5 833 3 012 1)

käytön ulkopuolella olevien kohteiden osuus monikäyttömetsien metsämaan pinta-alasta, % 9 8 1)

Monikäyttömetsien metsätyyppijakaumaLehdot ja lehtomaiset kankaat, % 1,6 1 1)

Tuoreet kankaat, % 25,6 23,6 1)

Kuivat ja karut kankaat, karukkokankaat, % 72,8 75,5 1)

Metsävarat


Monikäyttömetsien puuvaranto, milj. m³ 308 307 1)
Monikäyttömetsien kasvu, milj. m³/v 11 11 1)

Puunkorjuu


Puunkorjuun piirissä oleva osuus metsäalasta kyseisenä vuonna, % 2,5 1,7 1)
Korjatun puun määrä, miljoonaa m³ 6,06 5,86 1)

josta energiapuuta, m³ 242 500 272 900 1)
Korjatun puun osuus vuoden kasvusta, % 55 53,3 1)
Kasvatushakkuiden osuus hakkuukertymästä, ha (%) 58,5 53 1)
Uudistushakkuiden osuus hakkuukertymästä, ha (%) 35 41 1)
Erityishakkuiden osuus kaikista hakkuista, ha (%) 6,4 6 1)
Energiapuun osuus korjatusta puusta 4,05 4,66 1)

Metsän uudistaminen


Uudistuskohteista luontaisesti uudistetut, ha (%) 12 7 1)
Uudistuskohteista kylvämällä tai istuttamalla uudistetut, ha, (%) 88 93 1)
Maanpinnan käsittely Karuja kasvupaikkoja ei käsitellä, muualla käytetään mahdollisimman kevyttä muokkausmenetelmää Karuja kasvupaikkoja ei käsitellä, muualla käytetään mahdollisimman kevyttä muokkausmenetelmää 3)
Vesistöjen suojavyöhykkeet Suojavyöhykkeen leveys vaihtelee 10-20 metriin riippuen mm. vesistön tyypistä, maanpinnan kaltevuudesta ja maalajista Suojavyöhykkeen leveys vaihtelee 10-20 metriin riippuen mm. vesistön tyypistä, maanpinnan kaltevuudesta ja maalajista 3)
Siementen ja taimien alkuperä Kotimainen Kotimainen 3)

Ympäristönhoidon laatu metsätalouden työmailla


Ympäristönhoidon laatu metsätalouden työmailla:Luontokohteiden ominaispiirteet säilyneet työkohteissa, % 98,6 95 4)

Uudistusalalle jätettyjen arvokkaiden säästöpuiden määrä, kpl/ha 11,7 11 4)

Vesiensuojelu hakkuukohteilla, arvosana (asteikolla 1–4) 3,7 3,88 4)

Vesiensuojelu kunnostusojituskohteilla, arvosana (asteikolla 1–4) 3,66 3,73 4)
Tehdyt kulotukset, kpl 18 18 4)
(Syttyneet metsäpalot, ha) 33 0,5 4)
Suoluonnon monimuotoisuuden parantaminen, ha yhteensä 418 1204 4)

Riistan elinympäristöjä ennallistamalla (REAH), ha 384 467 4)

Muu ennallistaminen, ha 34 737 4)

Ojitus


Soiden uudisojitus lopetettu, vuosi 1994 1994 3)
Jo ojitettujen soiden kunnostusojitus:Uhanalaisiksi luokitellut suotyypit Jätetään kunnostusojituksen ja muiden toimenpiteiden ulkopuolelle Jätetään kunnostusojituksen ja muiden toimenpiteiden ulkopuolelle 3)

Puuntuotannon kannalta liian karut suotyypit Jätetään kunnostusojituksen ulkopuolelle Jätetään kunnostusojituksen ulkopuolelle 3)

Hyvän puuntuotannon omaavat suotyypit Kunnostusojitetaan 20-30 vuoden välein Kunnostusojitetaan 20-30 vuoden välein 3)

Vesiensuojelu Kaikille kunnostusojituskohteille laaditaan vesiensuojelusuunnitelma Kaikille kunnostusojituskohteille laaditaan vesiensuojelusuunnitelma 3)

Lannoitus


Terveyslannoitus maaperän ravinnepitoisuuden parantamiseksi Yleensä turvemailla keinolannoite ja puuperäinen tuhka Yleensä turvemailla keinolannoite ja puuperäinen tuhka 3)
Kasvatuslannoitus puuston kasvun lisäämiseksi Kohteilla, joilla lannoituksesta selkeä taloudellinen hyöty, lannoite kohteen mukaan Kohteilla, joilla lannoituksesta selkeä taloudellinen hyöty, lannoite kohteen mukaan 3)
Vesien suojelu Jätetään suojavyöhyke Jätetään suojavyöhyke 3)

Tiestö ja kuljetus


Metsäteiden määrä valtion mailla, km 38 000 37 000 1)
Kunnostettujen (peruskorjattujen) teiden osuus, km 625 600 1)
Uusien rakennettujen teiden määrä, km 190 180 1)
Puun kuljetusmäärät:Autokuljetus, % (miljoonaa m³) 73,7 (4,53) 77,7 (4,6) 5)

Junakuljetus, % (miljoonaa m³) 25,0 (1,54) 21,3 (1,3) 5)

Uitto- ja aluskuljetus, % (miljoonaa m³) 1,3 (0,08) 1,0 (0,06 ) 5)

Yhteensä, miljoonaa m³ 6 150 000 5 924 000 5)

Metsäteiden käyttäjistä virkistyskäyttäjiä, % 85 85 6)

Metsätalous saamelaisten kotiseutualueella Metsätalouteen ja poronhoitoon liittyvät periaatteet sovitaan Metsähallituksen, Saamelaiskäräjien ja Kolttaneuvoston välisissä neuvotteluissa Metsätalouteen ja poronhoitoon liittyvät periaatteet sovitaan Metsähallituksen, Saamelaiskäräjien ja Kolttaneuvoston välisissä neuvotteluissa 3)
Saamelaisten kotiseutualueesta:Metsätalouskäytössä, % 8 8 1)

Rajoitetussa metsätalouskäytössä, % 8 8 1)

Metsätalouskäytön ulkopuolella, % 84 84 1)
Tehdyt hakkuut Ylä-Lapin alueella, osuus koko alueen pinta-alasta, % 1,12 0,14 1)


* Metsätalousmaat on jaettu pohjoismaisen metsätalousluokittelun mukaan puuntuottokyvyn perusteella: metsämaalla puuston keskimääräinen vuotuinen kasvu on vähintään 1 m³/ha; kitumaalla 0,1–1 m³/ha ja joutomaalla alle 0,1 m³/ha.


Lähde


1) Silvia-paikkatietojärjestelmä


2) Uljas-paikkatietojärjestelmä


3) Metsätalouden ympäristöopas


4) Metsätalouden ympäristöseuranta


5) Metsätalouden raportointijärjestelmä


6) Metsätiestön käytön selvitys (2014 Kainuu, 2015 Etelä-Suomi)