Julkaisut

Julkaisut

Avainluvut

Luonnonsuojelu


2016 2015
Lajien ja luontotyyppien suojelu

Ennallistamisen ja luonnonhoidon pinta-ala, ha 5 738 5 670
Direktiivilajien ja uhanalaisimpien lajien esiintymien tilan seuranta, lajiesiintymätarkastusten lukumäärä, kpl 8 536 2 755Natura 2000- ja luonnonsuojelualueverkoston tila

NATA-arvioitujen Natura-alueiden lukumäärä 269 42Riista- ja kalakantojen elinvoimaisuus, metsästyksen ja kalastuksen vastuullisuus

Erävalvontatapahtumien määrä, kpl 11 278 10 287
Erävalvonnassa todettujen laillisuus- ja luvallisuusrikkeiden osuus tarkastuksista, % 10,1 11,3


Lähde

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien toimintakertomus ja tilinpäätös